Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:13 Publicerad den 28 januari 2020Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)Utfärdad den 23 januari 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:31, bet. 2019/20:CU6, rskr. 2019/20:138. föreskrivs att 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.9 kap.4 a §4 a § Senaste lydelse 2014:477. Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad somavses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad,tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter i fråga om ett komplementbostadshus eller 25,0 kvadratmeter i fråga om en komplementbyggnad,har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, ochi förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.På regeringens vägnarPER BOLUNDMagnus Bengtson(Finansdepartementet)