Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:76 Publicerad den 3 mars 2020Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)Utfärdad den 27 februari 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:52, bet. 2019/20:CU7, rskr. 2019/20:168. föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)Senaste lydelse av5 kap. 11 a § 2014:9005 kap. 11 b § 2014:9005 kap. 11 c § 2014:900. dels att nuvarande 5 kap. 11 a–11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c–11 e §§, dels att 3 kap. 2–10 och 12–28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6–7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b och 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5–7 och 10 §§, 11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2 och 4 §§, 16 kap. 1 och 1 a §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 23 och 27 §§ ska sättas närmast före 3 kap. 27 respektive 23 §, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a och 19 a §§ och 5 kap. 11 a och 11 b §§, och närmast före 3 kap. 2 och 3 §§ nya rubriker av följande lydelse.3 kap.Översiktsplanens syfte2 §2 §Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.Planen ska även ge vägledning för beslut omhur mark- och vattenområden ska användas, ochhur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.Planen är inte bindande.Översiktsplanens innehåll3 §3 §Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta.Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.4 §4 § Senaste lydelse 2017:965. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.Av planen ska det även framgå hur kommunen anser attriksintressen ska tillgodoses,gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, ochförhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas.5 §5 § Senaste lydelse 2018:1732. Av översiktsplanen ska även följande framgåhur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, ochsådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.6 §6 §Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår.Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt.6 a §6 a §Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga konsekvenser.6 b §6 b §Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan.Att ta fram en översiktsplan7 §7 § Senaste lydelse 2017:965. Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunenupprätta ett förslag till plan som uppfyller kraven i 3–6 b §§,vid upprättandet av förslaget genomföra ett samråd enligt 8–11 §§, ochlåta förslaget granskas enligt 12–18 a §§.8 §8 § Senaste lydelse 2019:949. När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.9 §9 § Senaste lydelse 2017:965. Inom ramen för samrådet enligt 8 § ska kommunen undersöka om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken.9 a §9 a §Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 8 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken.Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen.10 §10 §Under samrådet ska länsstyrelsen särskiltta till vara och samordna statens intressen,tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om användningen av mark- och vattenområden,verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, ochverka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.Granskning av kommunens förslag12 §12 §Kommunen ska låta planförslaget granskas under minst två månader (granskningstid).Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för granskning. Kommunen ska också se till att samrådsredogörelsen och det förslag som samrådet har avsett finns tillgängliga.13 §13 §Kommunen ska före granskningstidens början kungöra att planförslaget finns tillgängligt för granskning. Kommunen ska anslå kungörelsen på kommunens anslagstavla och införa den i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgåvar planförslaget hålls tillgängligt för granskning,att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det senast under granskningstiden, ochpå vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.14 §14 § Senaste lydelse 2019:949. Kommunen ska senast den dag då kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla skicka planförslaget och kungörelsen till länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.15 §15 §Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det skriftligen under granskningstiden.16 §16 §Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett granskningsyttrande över planförslaget.Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange omförslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, ochen bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.17 §17 §Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.18 §18 §Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden, ska kommunen låta förslaget granskas på nytt.18 a §18 a §På kommunens begäran ska länsstyrelsen tillhandahålla ett reviderat granskningsyttrande enligt 16 §, omkommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden utan att en ny granskning enligt 18 § äger rum, ochlänsstyrelsens yttrande till följd av ändringen helt eller delvis inte längre är relevant.19 §19 §Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande av översiktsplanen.19 a §19 a §Kommunen ska senast dagen efter det att beslutet att anta översiktsplanen har tillkännagettsskicka ett meddelande om detta och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen, ochhålla planen tillgänglig på sin webbplats.Skyldigheten enligt första stycket 2 upphör om beslutet upphävs efter ett överklagande eller när planen inte längre gäller därför att ett beslut att anta en ny plan har fått laga kraft.20 §20 §Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 16 § tillsammans med översiktsplanen.21 §21 §Ett beslut att anta översiktsplanen gäller först sedan beslutet har fått laga kraft.22 §22 § Senaste lydelse 2019:949. När ett beslut att anta översiktsplanen har fått laga kraft, ska kommunen inom sex veckor skicka följande handlingar till Boverket, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som berörs:översiktsplanen,den samrådsredogörelse som avses i 11 §,det granskningsyttrande som avses i 16 §,det utlåtande som avses i 17 §, ochett protokollsutdrag med beslutet.23 §23 §Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktigeta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, ochbedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där.24 §24 §När kommunfullmäktige har antagit eller ändrat planeringsstrategin ska kommunen inom två veckor från det att beslutet har tillkännagettsskicka strategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs, ochhålla strategin tillgänglig på kommunens webbplats, tills en ny strategi antas.25 §25 § Senaste lydelse 2017:965. En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft eller kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi enligt 23 § och fram till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en sådan strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är aktuell.En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första stycket har löpt ut, om inte fullmäktige innan dess antar en planeringsstrategi.26 §26 §Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.I underlaget ska länsstyrelsen angehur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, ochom länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det.27 §27 §En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen. Den kan också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse. Om inte annat följer av 28 §, ska 1–22 §§ tillämpas när planen ändras.När planen ändras ska sambanden med och konsekvenserna för den som helhet redovisas.28 §28 §Om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen är det, trots det som sägs i 12 §, tillräckligt att granskningstiden är sex veckor.4 kap.33 b §33 b § Senaste lydelse 2017:965. Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket, ska skälen för bedömningen i den frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4.34 §34 § Senaste lydelse 2017:965. Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och 43 §§ miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk förindustriändamål,ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för sammanhållen bebyggelse,en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,en hamn för fritidsbåtar,ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,en permanent campingplats,en nöjespark,en djurpark,en spårväg, elleren tunnelbana.5 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2014:900. Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas enligt 8–10 och 11–37 §§.För vissa detaljplaner gäller enligt 7 och 7 a §§ även särskilda bestämmelser.7 §7 § Senaste lydelse 2014:900. Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 c § första stycket, 11 d, 11 e och 17 §§, 18 § andra och tredje styckena samt 25 § för en detaljplan sominte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §,är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, ellerkan antas medföra en betydande miljöpåverkan.Det utökade planförfarandet ska även tillämpas om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget inte är aktuell enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.7 a §7 a § Senaste lydelse 2014:900. Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 c § andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gälleren verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, elleren åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är endast tillämpliga om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är aktuell enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.11 §11 § Senaste lydelse 2017:965. I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda medlänsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs,de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, ochde myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.För samråd enligt första stycket 2–4 är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd.11 a §11 a §Inom ramen för samrådet enligt 11 § ska kommunen undersöka om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den bestämmelsen.Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken eller om planen omfattas av undantaget i 6 kap. 3 § andra stycket 1 samma balk.11 b §11 b §Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 11 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken.Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med länsstyrelsen.14 §14 § Senaste lydelse 2014:900. Under samrådet ska länsstyrelsen särskiltta till vara och samordna statens intressen,verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, ochverka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.18 §18 § Senaste lydelse 2017:965. När samrådet enligt 11–17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett sådant planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid.18 a §18 a § Senaste lydelse 2014:900. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. Granskningstiden ska vara minst tre veckor.Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra ärendet som avses i 7 a §.22 §22 §Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär attett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, elleren bebyggelse annars blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.25 §25 § Senaste lydelse 2014:900. Om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och andra styckena samt 19–24 §§. Om kommunen bedömer att förslaget är ett sådant som avses i 7 § och det inte har kungjorts tidigare, ska kommunen dessutom kungöra det ändrade förslaget på det sätt som anges i 11 d §. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid.32 §32 § Senaste lydelse 2014:900. När beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft ska kommunenpå planhandlingarna anteckna det datum då planen fick laga kraft och, om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det datum då förordnandet meddelades,inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen enligt 9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, ochmed en kungörelse på det sätt som anges i 11 d § eller med ett skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning enligt 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 11 § och dem som enligt 14 kap. 12 § kan ha motsvarande rätt till ersättning samt i underrättelsen upplysa om innehållet i 15 kap. 5 §.38 a §38 a § Senaste lydelse 2015:668. Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver 18 § första och andra styckena samt 19–25 §§ inte tillämpas. Samråd enligt 11 § krävs endast med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det berörda området.38 b §38 b § Senaste lydelse 2014:900. I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 § första och andra styckena samt 19–25 §§ inte tillämpas när planens genomförandetid har gått ut, och upphävandet av planenär förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §,inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, ochinte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.I fall som avses i första stycket, ska kommunen så snart som möjligt skicka samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgänglig till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.Om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen trots första stycket låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och andra styckena samt 19–24 §§.Bestämmelserna i första-tredje styckena är endast tillämpliga om den del av översiktsplanen som har betydelse för upphävandet är aktuell enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas.39 §39 § Senaste lydelse 2017:965. I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag till och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § i den del som avser fastighetsförteckning, 9, 10 och 11 §§, 11 c § första stycket, 11 d–15 §§, 17, 18, 19 och 20 §§, 21 § första stycket, 22 och 22 a §§, 23 § första stycket, 24, 25, 27, 29 och 30 §§, 32 § 1 och 2, 33–35 och 38 §§. Vid tillämpningen ska det som sägs om detaljplan avse områdesbestämmelserna.7 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2019:949. Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. Regionen ansvarar för denna planering.Regionen skautreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,upprätta ett förslag till regionplan enligt 2–4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen,verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, ochverka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska planeringen som regeringen begär.3 §3 § Senaste lydelse 2019:949. Av regionplanen ska det framgåhur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har följts,hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i länet, ochhur planen är avsedd att genomföras.Planen ska även ha det innehåll som följer av 3 kap. 6 b §. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla regionen.Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas tillsammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.5 §5 § Senaste lydelse 2019:949. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8–18 a §§ om samråd och granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till regionplan eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om kommunen gälla regionen. Granskningstiden ska dock vara minst tre månader.6 §6 § Senaste lydelse 2019:949. Regionen ska minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till fullmäktige pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2–4 §§ (aktualitetsprövning). Vid denna prövning ska regionen begära länsstyrelsens och berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana intressen som anges i 7 och 8 §§.7 §7 § Senaste lydelse 2019:949. När regionen begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska länsstyrelsen i ett underlag till regionen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen. I underlaget ska länsstyrelsen angehur dessa intressen förhåller sig till regionplanen, ochom länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.10 §10 § Senaste lydelse 2019:949. När regionen antar, prövar aktualiteten hos eller ändrar en regionplan ska densenast dagen efter att beslutet har tillkännagetts skicka ett meddelande om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet till länsstyrelsen och kommunerna i länet, ochskicka planen eller beslutet om aktualitetsprövning till Boverket, länsstyrelsen och kommunerna i länet när beslutet har fått laga kraft.När regionen antar eller ändrar en regionplan ska den även skicka planen till den statliga lantmäterimyndigheten.11 kap.10 §10 §När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära attett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, elleren bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.13 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2019:949. Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725):kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för översiktsplanering,kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om generella villkor för sådan betalning,kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,regionfullmäktiges beslut om regionplan, ochregionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan.2 §2 §Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avseravbrytande av ett planarbete,planbesked enligt 5 kap. 2 §,andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd,ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, elleren fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol framgår av 15 kap. 10 §.Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § andra stycket om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas särskilt.4 §4 §Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas:beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande,beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens beslut, ellerbeslut enligt 11 kap. 12 § om att överprövningsbestämmelserna också ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område eller att ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en överprövning har avslutats.16 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2011:335. Regeringen får meddela föreskrifter omnär genomförandet av en detaljplan på grund av en sådan användning som avses i 4 kap. 34 § andra stycket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ochundantag från kommunens skyldighet enligt 5 kap. 32 eller 39 § att skicka handlingar om detaljplaner eller områdesbestämmelser till länsstyrelsen.1 a §1 a § Senaste lydelse 2018:636. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om standarder för utformning avöversiktsplaner enligt 3 kap.,detaljplaner med planbeskrivningar och områdesbestämmelser enligt 4 kap.,grundkartor enligt 5 kap. 8 §, ochregionplaner enligt 7 kap.1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.2. Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.3. Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och 16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre bestämmelser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 januari 2004.På regeringens vägnarLENA MICKOJohan Ndure(Finansdepartementet)