Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:78 Publicerad den 3 mars 2020Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 27 februari 2020Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)Senaste lydelse av 2 kap. 7 § 2019:1085. dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 4 och 4 a §§ ska ha följande lydelse.2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2013:308. Om en regionplan eller översiktsplan antas, ändras eller upphävs, ska länsstyrelsen underrätta de statliga myndigheter som har haft synpunkter på planförslaget eller som särskilt berörs av beslutet.4 a §4 a § Senaste lydelse 2018:1872. Om det i fråga om en regionplan, översiktsplan eller detaljplan krävs samråd med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, ska länsstyrelsen underrätta Naturvårdsverket om detta. Underrättelseskyldigheten gäller också när en sådan plan antas, ändras eller upphävs, om den har varit föremål för samråd med ett annat land.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.På regeringens vägnarLENA MICKOJohan Ndure(Finansdepartementet)