Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:239 Publicerad den 17 april 2020Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)Utfärdad den 16 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:81, bet. 2019/20:CU18, rskr. 2019/20:203. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844. att 8 kap. 4 § och 16 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.8 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2016:537. Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga ombärförmåga, stadga och beständighet,säkerhet i händelse av brand,skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,säkerhet vid användning,skydd mot buller,energihushållning och värmeisolering,lämplighet för det avsedda ändamålet,tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,hushållning med vatten och avfall,bredbandsanslutning, ochladdning av elfordon.Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.16 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2011:335. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omatt det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 och 2 §§ ska tillämpas också på en annan anläggning än en byggnad,att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 § 2 ska tillämpas också på skyltar och ljusanordningar,vad som krävs för att ett byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar ska anses uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 4 §§,att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7 och 8 §§ alltid ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en byggnad,att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämpning av 8 kap. 7 och 8 §§ inte behöver uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring av en byggnad,att krav enligt 8 kap. 4 § första stycket 6 trots 8 kap. 5 § alltid ska uppfyllas i fråga om andra byggnader än bostadshus när detta behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, ochatt krav enligt 8 kap. 4 § första stycket 11 trots 8 kap. 5 § alltid ska uppfyllas i fråga om andra byggnader än bostadshus.1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande föra) åtgärder som kräver bygglov, om ansökan om bygglov har gjorts före den 11 mars 2021, ochb) åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §, om en sådan anmälan har gjorts före den 11 mars 2021.På regeringens vägnarPER BOLUNDJohan Ndure(Finansdepartementet)