Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:253 Publicerad den 24 april 2020Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)Utfärdad den 23 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:152, bet. 2019/20:CU27, rskr. 2019/20:219. föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900) ska införas en ny paragraf, 16 kap. 13 b §, av följande lydelse.16 kap.13 b §13 b §Om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får regeringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag frånkraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§,kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9–12 §§,kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10–13 §§, ochbestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder i 10 kap. 2–4 §§.Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella i förhållande till de intressen som de bestämmelser som anges i första stycket avser att skydda och främja.1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.2. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 13 b § får avse tid från och med den 15 mars 2020.På regeringens vägnarPER BOLUNDKatarina Welin(Finansdepartementet)