Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:274 Publicerad den 6 maj 2020Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)Utfärdad den 30 april 2020Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844. i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att 1 kap. 3 a §, 3 kap. 20 a och 22 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 15, 20 b och 20 c §§, och närmast före 3 kap. 15, 20 b och 20 c §§ nya rubriker av följande lydelse.1 kap.3 a §3 a § Senaste lydelse 2016:1249. I denna förordning avses med energiprestanda: den mängd levererad energi som behövs för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras och används i byggnaden eller på dess tomt, primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling, och system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som är driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i byggnaden och omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvändningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitetsförluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och möjliggör kommunikation.3 kap.Särskilda krav avseende system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i nya och redan uppförda byggnader15 §15 § Tidigare 3 kap. 15 § upphävd genom 2016:1249. För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska andra byggnader än bostadshus vara utrustade med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, om byggnadensuppvärmningssystem eller kombinerade rumsuppvärmningssystem och ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt, ellerluftkonditioneringssystem eller kombinerade luftkonditioneringssystem och ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt.Första stycket gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet. Kravet enligt första stycket ska annars alltid uppfyllas.20 a §20 a § Senaste lydelse 2016:539. För att uppfylla det krav på bredbandsanslutning som anges i 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900) skaen byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation, ochett flerbostadshus vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.Första stycket gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet. Första stycket 1 gäller inte heller fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus eller arbetslokaler, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som arbetslokalerna är avsedd för, eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.Egenskapskrav avseende laddning av elfordon20 b §20 b §För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen (2010:900) ska varje parkeringsplats på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, bostadshus vara utrustad med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon.Parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna.Första och andra styckena gäller dock endast byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet. Kraven gäller inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.Särskilda krav avseende laddning av elfordon i redan uppförda byggnader20 c §20 c §För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen (2010:900) ska parkeringar med fler än tjugo parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon.Första stycket gäller dock endast byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet. Kravet ska då alltid uppfyllas.Kravet gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.22 §22 § Senaste lydelse 2016:539. Det som sägs om att uppfylla kraven på tekniska egenskaper i 8 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla för uppfyllandet av egenskapskraven i 7–10, 13, 14 och 16–20 b §§ detta kapitel.De krav som gäller bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen och 20 a § detta kapitel behöver dock inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad.De krav som gäller laddning av elfordon i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen och 20 b § detta kapitel behöver inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad änombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur i fall då parkeringen är belägen i byggnaden, ochombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på parkeringen i fall då parkeringen är belägen på tomten till byggnaden.10 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2016:1249. Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna omegenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet i 3 kap. 7 §,egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i 3 kap. 8 §,egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i 3 kap. 9 §,egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap. 10 §,särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i 3 kap. 11 och 12 §§,egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering i 3 kap. 14 och 15 §§,egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap. 17 §,egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 18 och 19 §§,egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap. 20 §,egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 § första stycket 9 plan- och bygglagen,egenskapskrav avseende bredbandsanslutning i 3 kap. 20 a §,egenskapskrav avseende laddning av elfordon i 3 kap. 20 b och 20 c §§, ochgenomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i 3 kap. 21 §.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 3 kap. 15 och 20 c §§ och i övrigt den 25 maj 2020.På regeringens vägnarPER BOLUNDJohan Ndure(Finansdepartementet)