Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:275 Publicerad den 8 maj 2020Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderUtfärdad den 7 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232. föreskrivs att 2 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderLagen omtryckt 1985:660. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2019:246. Arrendenämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamöterna ska den ena ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden, såsom ägare av en jordbruksfastighet eller på liknande sätt. Den andra ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vidförberedande åtgärder,prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett ärende,handläggning av ett överklagande,medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om det är tillräckligt med hänsyn till vad ärendet gäller, ochprövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär det.En förberedande åtgärd som kan utföras av ordföranden enligt andra stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.En ledamot i nämnden ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Billung(Justitiedepartementet)