Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:276 Publicerad den 8 maj 2020Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrättUtfärdad den 7 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232. föreskrivs att 3 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt ska ha följande lydelse.3 §3 §Klaganden får inte ändra sin talan till att avse en annan del av hyresnämndens beslut än den som uppgetts i överklagandet.Om en part i mål om ändring av hyresvillkor åberopar en omständighet eller ett bevis som inte har lagts fram tidigare tillämpas 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLinda Billung(Justitiedepartementet)