Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:363 Publicerad den 29 maj 2020Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)Utfärdad den 28 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283. föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.2 kap.7 §7 §Om förrättningskostnaderna inte har betalats inom den tid som lantmäterimyndigheten har beslutat ska myndigheten begära indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för obetydliga belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.8 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2003:628. Det som sägs i 5 § andra–fjärde styckena och 6 § gäller också om anläggningen inte har uppförts inom den tid som har beslutats enligt 4 kap. 25 a §.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.2. Bestämmelserna i 2 kap. 7 § ska inte tillämpas på beslut om förrättningskostnader som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Hällströmer(Justitiedepartementet)