Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:366 Publicerad den 29 maj 2020Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderUtfärdad den 28 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283. föreskrivs att 1 och 11 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderLagen omtryckt 1985:660. ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2000:594. En arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift attmedla i arrendetvist,pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende, bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning samt tvist i fråga som avses i 9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt 9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 b § eller 11 kap. 6 b § samma balk ankommer på en arrendenämnd,pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2–4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § jordabalken eller 3–6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,vara skiljenämnd i arrendetvist,pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället.Ett ärende ska tas upp av den arrendenämnd inom vars område fastigheten ligger.11 §11 § Senaste lydelse 2002:95. Om ett ärende som har avskrivits enligt 10 § första stycket första meningen rör en tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 b § eller 12 kap. 49 eller 54 § jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden, 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 4 kap. 6 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, ska nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan görs skriftligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.Om sökanden uteblir ännu en gång får ärendet inte tas upp på nytt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONEmma Pleiner(Justitiedepartementet)