Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2020:603 Publicerad den 26 juni 2020Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)Utfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851. att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.10 kap.6 §6 §Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter omvilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,vem som ska göra kontrollerna,vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, ochvilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöraa) materialåtervinning av hög kvalitet, ochb) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.11 §11 §En kontrollansvarig skabiträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, ochom den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.19 §19 § Senaste lydelse 2014:228. Vid det tekniska samrådet ska man gå igenomarbetets planering och organisation,byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,behovet av ett färdigställandeskydd,behovet av utstakning,byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, ochbehovet av ytterligare sammanträden.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.På regeringens vägnarLENA MICKOKatarina Welin(Finansdepartementet)