Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:923Publicerad den 17 november 2020Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderUtfärdad den 12 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30. föreskrivs att 30 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnderLagen omtryckt 1985:660. ska ha följande lydelse.30 §30 §Senaste lydelse 2010:1942. Ska en inlaga, en kallelse, ett föreläggande eller en annan handling tillställas en part, görs det genom delgivning, om inte något annat följer av andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handlägger ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får kungörelsedelgivning enligt 49 § första och andra styckena delgivningslagen (2010:1932) användas i de ärenden som enligt 9 § andra stycket avgörs utan sammanträde.Ett beslut som ska tillställas en part behöver inte delges.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)