Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Anläggningskungörelse (1973:1165)

Anläggningskungörelsen

Utkom den 7 januari 1974.

Utfärdad den 14 december 1973.

Särskild förrättningsman

1 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om att sådana föreskrifter som har utfärdats av regeringen eller någon annan myndighet och som gäller för lantmäterimyndigheterna eller förrättningslantmätare ska gälla för särskilda förrättningsmän.

SFS 2008:682

2 §

[Upphävd g. F (2014:210).]

SFS 2014:210

Protokoll, dagbok och aktbildning m.m.

3 §

Bestämmelserna i 6–18 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om ärende som avses i anläggningslagen (1973:1149).

Beslut om godkännande enligt 43 § anläggningslagen behöver ej tagas upp i protokoll.

4 §

[Upphävd g. F (2014:210).]

SFS 2014:210

Underrättelse till inskrivningsmyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0169

5 §

Om det vid inlösen enligt anläggningslagen (1973:1149) har bestämts att särskild rätt som har inskrivits skall lämnas orubbad enligt 12 § tredje stycket samma lag, skall lantmäterimyndigheten genast lämna inskrivningsmyndigheten underrättelse om detta enligt 75 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

SFS 2000:317

Expediering av förrättningsakt m.m.

6 §

Bestämmelserna i 24–26, 28 och 29 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) äger motsvarande tillämpning i fråga om förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) och i fråga om ärenden om godkännande enligt 43 § samma lag.

Åtgärder för verkställighet m.m.

7 §

Sedan en förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) har avslutats ska lantmäterimyndigheten, om det finns skäl för det, upplysa sakägarna om de åtgärder som behövs för att verkställa förrättningsbeslut och på annat sätt verka för att anläggningsbeslut inte förfaller.

Om lantmäterimyndigheten får kännedom om att ett anläggningsbeslut kan ha förfallit, ska myndigheten försöka klarlägga om så har skett. En uppgift om att ett anläggningsbeslut har förfallit får inte föras in i fastighetsregistrets allmänna del utan att berörda sakägare, en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och länsstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över åtgärden.

SFS 2014:210

Slutbestämmelse

8 §

Bestämmelser om rätt för Trafikverket att meddela föreskrifter i fråga om tekniska krav på vägar och anordningar som hör till vägar finns i 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338). Lantmäteriet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av anläggningslagen (1973:1149) samt denna kungörelse. Detsamma gäller föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, i den mån lantmäterimyndigheterna ska tillämpa dessa lagar.

SFS 2011:357

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:1165

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974.

Förrättningsman, som förordnats enligt 19 § lagen (1939:608) om enskilda vägar eller 12 § lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som genom anläggningslagens (1973:1149) ikraftträdande mister sin behörighet att handlägga den med förordnandet avsedda förrättningen, skall utan dröjsmål överlämna förrättningshandlingarna till den fastighetsbildningsmyndighet, som är behörig att handlägga förrättningen. Länsstyrelsen skall erinra förrättningsmannen om hans skyldighet enligt vad som nu sagts.

SFS 1987:167

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

SFS 1995:1429

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Den äldre lydelsen av 1, 4, 5 och 7 §§ gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

SFS 1999:775

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

SFS 2000:317

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2008:169

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:682

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2009:577

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

2. I fråga om en begäran om undantag enligt 9 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) som har gjorts före d. 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare lydelse.

SFS 2010:122

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2011:357

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2014:210

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förrättningar där ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten före ikraftträdandet eller ett förordnande som avses i 17 § första stycket anläggningslagen (1973:1149) har meddelats dessförinnan.