Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 82/148/EEG av den 3 mars 1982 om ändring av direktiv 79/279/EEG om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs och direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 062 , 05/03/1982 s. 0022 - 0023

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0086

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0137

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 2 s. 0086

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 2 s. 0137RÅDETS DIREKTIV av den 3 mars 1982 om ändring av direktiv 79/279/EEG om samordning av villkoren för upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs och direktiv 80/390/EEG om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs (82/148/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 54.3 g och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:Medlemsstaterna skall följa direktiv 79/279/EEG (3) inom två år efter dagen för dess anmälan. Anmälan gjordes den 8 mars 1979. Perioden löpte därför ut den 8 mars 1981. Den förlängdes dock med ett år för de medlemsstater som samtidigt genomförde direktiv 79/279/EEG och 80/390/EEG (4) vilket innebär att perioden i dessa fall löper ut den 8 mars 1992.

Medlemsstaterna skall följa direktiv 80/390/EEG inom 30 månader efter dagen för dess anmälan. Anmälan gjordes den 19 mars 1980. Perioden löper därför ut den 19 september 1982. Perioden skall dock löpa ut tidigare, den 8 mars 1982, för medlemsstater som samtidigt genomför direktiven 79/279/EEG och 80/390/EEG.

Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 1983 följa rådets direktiv 82/121/EEG av den 15 februari 1982 om information som regelbundet skall offentliggöras av bolag vars aktier har upptagits till officiell notering vid fondbörs (5).

Dessa tre direktiv är nära sammanlänkade inte bara för att syftet med dem alla tre är att samordna ett antal regler för värdepapper som har tagits upp till officiell notering vid fondbörs, eller för vilka upptagande till sådan officiell notering har begärts, utan framför allt på grund av att dessa tre direktiv syftar till att på gemenskapsnivå införa en samordnad politik vad avser information om ifrågavarande värdepapper.

Medlemsstaterna bör därför ges möjlighet att genomföra de tre direktiven samtidigt så att de inte behöver sätta igång flera lagstiftningsförfaranden i tät följd på samma område, vilket kan innebära en orimlig extra arbetsbörda för nationella parlament eller börsmyndigheter.

Direktiven 79/279/EEG och 80/390/EEG bör därför ändras så att medlemsstaterna kan genomföra dem samtidigt som direktiv 82/121/EEG, det vill säga senast den 30 juni 1983.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande stycke skall läggas till i artikel 22.1 i direktiv 79/279/EEG:"Denna period skall emellertid förlängas till den 30 juni 1983 för de medlemsstater som samtidigt genomför detta direktiv och direktiven 80/390/EEG och 82/121/EEG."

Artikel 2

Följande stycke skall läggas till i artikel 27.1 i direktiv 80/390/EEG:"Denna period skall förlängas till den 30 juni 1983 för de medlemsstater som samtidigt genomför detta direktiv och direktiven 79/279/EEG och 82/121/EEG."

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 mars 1982.

På rådets vägnar

L. TINDEMANS

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den den 19 februari 1982.

(2) Yttrandet avgivet den den 25 februari 1982.

(3) EGT nr L 66, 16.3.1979, s. 21.

(4) EGT nr L 100, 17.4.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 48, 20.2.1982, s. 26.