Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG av den 7 november 2000 om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG och 93/22/EEG i fråga om utbyte av information med tredje landEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 290 , 17/11/2000 s. 0027 - 0028Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG

av den 7 november 2000

om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG och 93/22/EEG i fråga om utbyte av information med tredje land

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 första och tredje meningarna i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Enligt rådets direktiv 85/611/EEG(4), 92/49/EEG(5), 92/96/EEG(6) och 93/22/EEG(7) tillåts utbyte av information mellan behöriga myndigheter och vissa andra myndigheter eller organ inom en medlemsstat eller mellan medlemsstater. Enligt samma direktiv får medlemsstaterna även ingå samarbetsavtal om utbyte av information med de behöriga myndigheterna i tredje land.

(2) För att skapa enhetlighet med direktiv 98/33/EG(8) bör detta tillstånd att ingå avtal om utbyte av information med tredje land utvidgas till att även omfatta utbyte av information med vissa andra myndigheter eller organ i sådana länder, under förutsättning att det finns lämpliga garantier för att den information som överlämnas omfattas av tystnadsplikt.

(3) Direktiv 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG och 93/22/EEG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 50.4 i direktiv 85/611/EEG skall ersättas med följande:

"4. Medlemsstaterna får ingå samarbetsavtal om utbyte av information med behöriga myndigheter i tredje land eller med myndigheter eller organ i tredje land enligt definitionen i punkterna 6 och 7 endast om den lämnade informationen omfattas av garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga med dem som avses i denna artikel. Detta utbyte av information måste vara avsett för de ovan nämnda myndigheternas eller organens utförande av sin tillsynsuppgift.

Om informationen ursprungligen kommer från en annan medlemsstat får den endast lämnas vidare om uttryckligt medgivande ges från de behöriga myndigheter som har lämnat den, och i så fall endast i det syfte som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande."

Artikel 2

Artikel 16.3 i direktiv 92/49/EEG, artikel 15.3 i direktiv 92/96/EEG och artikel 25.3 i direktiv 93/22/EEG skall ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna får ingå samarbetsavtal om utbyte av information med behöriga myndigheter i tredje land eller med myndigheter eller organ i tredje land enligt definitionen i punkterna 5 och 5a endast om den lämnade informationen omfattas av garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga med dem som avses i denna artikel. Detta utbyte av information måste vara avsett för de ovan nämnda myndigheternas eller organens utförande av sin tillsynsuppgift.

Om informationen ursprungligen kommer från en annan medlemsstat får den endast lämnas vidare om uttryckligt medgivande ges från de behöriga myndigheter som har lämnat den, och i så fall endast i det syfte som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 17 november 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

L. Fabius

Ordförande

(1) EGT C 116 E, 26.4.2000, s. 61.

(2) EGT C 168, 16.6.2000, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 juni 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT) och rådets beslut av den 29 juni 2000.

(4) EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 95/26/EG (EGT L 168, 18.7.1995, s. 7).

(5) EGT L 228, 11.8.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/26/EG.

(6) EGT L 360, 9.12.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/26/EG.

(7) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG (EGT L 84, 26.3.1997, s. 22).

(8) EGT L 204, 21.7.1998, s. 29.