Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2004/8/EG: Kommissionens beslut av den 5 november 2003 om ändring av beslut 2001/528/EG om inrättandet av Europeiska värdepapperskommittén (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 003 , 07/01/2004 s. 0033 - 0033Kommissionens beslut

av den 5 november 2003

om ändring av beslut 2001/528/EG om inrättandet av Europeiska värdepapperskommittén

(Text av betydelse för EES)

(2004/8/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) I juni 2001 antog kommissionen beslut 2001/527/EG(1) och 2001/528/EG(2) om att inrätta Europeiska värdepapperstillsynskommittén respektive Europeiska värdepapperskommittén.

(2) Genom beslut 2001/528/EG inrättades Europeiska värdepapperskommittén som rådgivande kommitté. I kraft av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)(3) får Europeiska värdepapperskommittén agera som en föreskrivande kommitté i den mening som avses i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(4).

(3) I sina resolutioner av den 5 februari och 21 november 2002 lämnade Europaparlamentet sitt godkännande till en lagstiftningsmetod baserad på en strategi i fyra nivåer, som föreslogs i vismannakommitténs slutrapport om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna, och begärde att vissa aspekter av detta tillvägagångssätt skall utvidgas till att gälla även bank- och försäkringssektorerna under förutsättning att det finns en tydlig vilja i rådet att säkerställa en rimlig balans mellan institutionerna.

(4) Den 3 december 2002 uppmanade rådet kommissionen att vidta åtgärder för att till de redan inrättade strukturerna på värdepappersområdet överföra nuvarande funktioner och befogenheter som nu innehas av Kontaktkommittén för fondbolag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper), som bildades genom rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)(5), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG och 2001/108/EG(6).

(5) Kommissionen har lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av bland annat direktiv 85/611/EEG om att upphäva funktionerna för Kontaktkommittén för fondföretag enligt artikel 53 i detta direktiv samt att överföra de funktioner som fastställts i artikel 53 a i samma direktiv till Europeiska värdepapperskommittén.

(6) En sådan ändring kräver en motsvarande och samtidig ändring av Europeiska värdepapperskommitténs befogenheter, såsom de definieras i artikel 2 i beslut 2001/528/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2001/528/EG ändras enligt följande:

Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Kommitténs uppgift skall vara att ge kommissionen råd i policyfrågor samt om utkast till lagstiftningsförslag som kommissionen kan komma att anta på värdepappersområdet, bland annat om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som ett direktiv som ändrar de uppgifter som sköts av Kontaktkommittén för fondföretag och överför dem till Europeiska värdepapperskommittén.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2) EGT L 191, 13.7.2001, s. 45.

(3) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(4) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EGT L 375, 31.12.1985, s. 3.

(6) EGT L 41, 13.2.2002, s. 35.