Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2004/69/EG av den 27 april 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG vad beträffar definitionen av multilaterala utvecklingsbanker (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 125 , 28/04/2004 s. 0044 - 0044Kommissionens direktiv 2004/69/EG

av den 27 april 2004

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG vad beträffar definitionen av multilaterala utvecklingsbanker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva erksamhet i kreditinstitut(1), särskilt artikel 60.1 femte strecksatsen i detta, och

av följande skäl:

(1) I artikel 1.19 i direktiv 2000/12/EG definieras begreppet "multilaterala utvecklingsbanker" i form av en uppräkning.

(2) I en skrivelse från november 2002 begärde Multilateral Investment Guarantee Agency (Multilaterala fonden för investeringsgarantier, MIGA) att tas upp i förteckningen i artikel 1.19 i direktiv 2000/12/EG.

(3) MIGA tillhör Världsbanksgruppen. Fonden ger garantier till investerare i den privata sektorn mot icke-kommersiella risker, särskilt risker enligt klart formulerade kriterier på grund av att valutaväxlingar eller -överföringar inte kan genomföras, expropriering, krig och inre oroligheter eller brott mot ett avtal från ett regeringsorgans sida. MIGA:s syfte är att främja den ekonomiska utvecklingen i de utvecklingsländer som är medlemmar i fonden genom att uppmuntra skapande, utvidgning och modernisering av privata företag, särskilt små och medelstora sådana, som komplement till den verksamhet andra medlemmar av Världsbanksgruppen utför.

(4) MIGA:s riskprofil motsvarar den hos de multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i artikel 1.19 i direktiv 2000/12/EG, och fonden har därför rätt att införas i artikel 1.19 och därmed komma i åtnjutande av den preferensriskviktning som avses i artikel 43 i direktiv 2000/12/EG.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som skall biträda kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 60.2 i direktiv 2000/12/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Artikel 1.19 i direktiv 2000/12/EG skall ersättas med följande text:

"19. Multilaterala utvecklingsbanker: Världsbanken (International Bank for Reconstruction and Development), International Finance Corporation, Inter-American Development Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, Council of Europe Resettlement Bank, Nordiska Investeringsbanken, Caribbean Development Bank, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsfonden, Inter-American Investment Corporation och Multilateral Investment Guarantee Agency."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2004 sätta i kraft de lagar och andra författningar som erfordras för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 april 2004.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1, senast ändrat genom direktiv 2002/87/EG (EGT L 35, 11.2.2002, s. 1).