Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

28.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/9


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/18/EG

av den 27 mars 2007

om ändring av europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG när det gäller uteslutande från eller införande i dess tillämpningsområde av vissa institut och behandling av exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (1), särskilt artikel 150.1 d och l, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2 i direktiv 2006/48/EG anges de institut som är uteslutna från det direktivets tillämpningsområde.

(2)

Danmarks finansministerium har begärt att Dansk Landbrugs Realkreditfond skall strykas från förteckningen i artikel 2 i direktiv 2006/48/EG. En granskning av Dansk Landbrugs Realkreditfonds rättsliga status och särskilda struktur visar att det är befogat att stryka den. Danmarks finansministerium har också begärt ändring av beteckningen Danmarks Skibskreditfond till Danmarks Skibskredit A/S till följd av att institutet bytt namn.

(3)

I del 1.20 i bilaga VI till direktiv 2006/48/EG förtecknas exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker som skall åsättas 0 % riskvikt.

(4)

Världsbanken, som agerar på uppdrag av den internationella finansieringsfaciliteten för immunisering, har begärt att internationella finansieringsfaciliteten för immunisering skall få ingå i förteckningen i del 1.20 i bilaga VI till direktiv 2006/48/EG.

(5)

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering är en ny typ av internationellt institut för finansiering av utveckling. Dess finansiella bas består av rättsligt bindande åtaganden (obligationer) från olika stater. De lån som internationella finansieringsfaciliteten för immunisering tar på de internationella kapitalmarknaderna kommer att finansiera immuniseringsprogram i 70 av världens fattigaste länder. Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering kommer att fungera som en bank för Global Alliance for Vaccines and Immunization och tillhandahålla anslag som kommer att fördelas som stöd till stödberättigade utvecklingsländers immuniseringsprogram. Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering kommer att lägga ut sina två främsta verksamheter på befintliga multinationella organ: finansiering, ekonomisk förvaltning och riskhantering kommer att skötas av Världsbanken och programförvaltning och sekretariat kommer att skötas av Global Alliance for Vaccines and Immunization.

(6)

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering har samma typ av riskprofil som de multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i del 1.20 i bilaga VI till direktiv 2006/48/EG och kan därför införas i den förteckningen samt få en riskvikt på 0 % i enlighet med den bestämmelsen.

(7)

Muslimska utvecklingsbanken (Islamic Development Bank) har begärt att få ingå i förteckningen i del 1.20 i bilaga VI till direktiv 2006/48/EG.

(8)

Muslimska utvecklingsbanken har upprättats av regeringarna i 29 länder med främst muslimsk befolkning i syfte att främja ekonomisk och social utveckling i medlemsländerna och de muslimska samfunden, både enskilt och gemensamt och i enlighet med sharialagarna. Banken får bedriva all sådan verksamhet som främjar syftet. I avtalet ingår riskkapitalinvesteringar, lån, handelsfinansiering och tekniskt stöd.

(9)

Muslimska utvecklingsbanken har samma typ av riskprofil som de multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i del 1.20 i bilaga VI till direktiv 2006/48/EG och kan därför införas i den förteckningen samt få en riskvikt på 0 % i enlighet med den bestämmelsen.

(10)

Direktiv 2006/48/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Europeiska bankkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/48/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 skall fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

I Danmark, ’Dansk Eksportfinansieringsfond’, ’Danmarks Skibskredit A/S’ och ’Kommunekredit’.”

2.

Del 1.20 i bilaga VI skall ersättas med följande:

”20.

Exponeringar mot följande multilaterala utvecklingsbanker skall åsättas 0 % riskvikt:

a)

Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling.

b)

Internationella finansieringsbolaget (IFC).

c)

Interamerikanska utvecklingsbanken.

d)

Asiatiska utvecklingsbanken.

e)

Afrikanska utvecklingsbanken.

f)

Europarådets utvecklingsbank.

g)

Nordiska investeringsbanken.

h)

Karibiska utvecklingsbanken.

i)

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling.

j)

Europeiska investeringsbanken.

k)

Europeiska investeringsfonden.

l)

Organisationen för multilaterala investeringsgarantier.

m)

Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering.

n)

Muslimska utvecklingsbanken.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 september 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 oktober 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.