Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/31/EG: Kommissionens beslut av den 19 december 1995 om ändring av beslut 93/387/EEG, 93/436/EEG, 93/437/EEG, 93/494/EEG, 93/495/EEG, 94/198/EG, 94/200/EG, 94/269/EG, 94/323/EG, 94/324/EG, 94/325/EG, 94/448/EG, 94/766/EG, 94/777/EG och 94/778/EG om fastställande av särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i vissa tredje länder (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 009 , 12/01/1996 s. 0006 - 0008KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 december 1995 om ändring av beslut 93/387/EEG, 93/436/EEG, 93/437/EEG, 93/494/EEG, 93/495/EEG, 94/198/EG, 94/200/EG, 94/269/EG, 94/323/EG, 94/324/EG, 94/325/EG, 94/448/EG, 94/766/EG, 94/777/EG och 94/778/EG om fastställande av särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i vissa tredje länder (Text av betydelse för EES) (96/31/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter (1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 11 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen har fattat en rad beslut om fastställande av villkor för import av fiskprodukter med ursprung i vissa tredje länder. Dessa villkor omfattar en mall för en hälsodeklaration som skall åtfölja sändarna.

Den officielle inspektör som undertecknar hälsodeklarationen skall kunna intyga att fiskprodukterna överensstämmer med de särskilda bestämmelser i gemenskapens lagstiftning som är tillämpliga på hälsodeklarationen.

De mallar för hälsodeklarationer som nyligen upprättats genom beslut av kommissionen innehåller en förklaring från undertecknaren om att han känner till de bestämmelser i gemenskapens lagstiftning som anges i deklarationen. De mallar för hälsodeklarationer som upprättats tidigare och som inte innehåller en sådan förklaring bör harmoniseras.

I syfte att undvika ett avbrott i handelsutbytet är det nödvändigt att fastställa en tillräckligt lång tidsfrist för att ge tredje land möjlighet att ändra hälsodeklarationerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 93/387/EEG av den 7 juni 1993 om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar som härstammar från Marocko (2) skall följande mening läggas till:

"Som officiell veterinärinspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 91/492/EEG."

Artikel 2

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 93/436/EEG av den 30 juni 1993 om särskilda villkor för import av fiskprodukter med ursprung i Chile (3) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 3

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 93/437/EEG av den 30 juni 1993 om särskilda villkor för import av fiskprodukter med ursprung i Argentina (4) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 4

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 93/494/EEG av den 23 juli 1993 om särskilda villkor för import av fiskprodukter med ursprung i Färöarna (5) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/492/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 5

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 93/495/EEG av den 26 juli 1993 om särskilda villkor för import av fiskprodukter med ursprung i Canada (6) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/492/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 6

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/198/EG av den 7 april 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Brasilien (7) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 7

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/200/EG av den 7 april 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Ecuador (8) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 8

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/269/EG av den 8 april 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Colombia (9) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 9

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/323/EG av den 19 maj 1994 om särskilda villkor för import av fiskprodukter med ursprung i Singapore (10) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 10

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/324/EG av den 19 maj 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Indonesien (11) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/492/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 11

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/325/EG av den 19 maj 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Thailand (12) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/492/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 12

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/448/EG av den 20 juni 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Nya Zeeland (13) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/492/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 13

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/766/EG av den 21 november 1994 om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter med ursprung i Taiwan (14) skall följande mening läggas till:

"Som officiell inspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 92/48/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 14

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/777/EG av den 30 november 1994 om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i Turkiet (15) skall följande mening läggas till:

"Som officiell veterinärinspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 91/492/EEG."

Artikel 15

I punkt IV i bilaga A till kommissionens beslut 94/778/EG av den 30 november 1994 om särskilda villkor för import av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar, frysta eller beredda, med ursprung i Turkiet (16) skall följande mening läggas till:

"Som officiell veterinärinspektör förklarar undertecknad att jag känner till bestämmelserna i direktiv 91/492/EEG, direktiv 91/493/EEG och i tillämpningsbesluten för dessa."

Artikel 16

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 mars 1996.

Artikel 17

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT nr L 166, 8.7.1993, s. 40.

(3) EGT nr L 202, 12.8.1993, s. 31.

(4) EGT nr L 202, 12.8.1993, s. 42.

(5) EGT nr L 232, 15.9.1993, s. 37.

(6) EGT nr L 232, 15.9.1993, s. 43.

(7) EGT nr L 93, 12.4.1994, s. 26.

(8) EGT nr L 93, 12.4.1994, s. 34.

(9) EGT nr L 115, 6.5.1994, s. 38.

(10) EGT nr L 145, 10.6.1994, s. 19.

(11) EGT nr L 145, 10.6.1994, s. 23.

(12) EGT nr L 145, 10.6.1994, s. 30.

(13) EGT nr L 184, 20.7.1994, s. 16.

(14) EGT nr L 305, 30.11.1994, s. 31.

(15) EGT nr L 312, 6.12.1994, s. 35.

(16) EGT nr L 312, 6.12.1994, s. 40.