Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

98/392/EG: Rådets beslut av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konventionEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 23/06/1998 s. 0001 - 0002RÅDETS BESLUT av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (98/392/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43, 113 och 130s.1 jämförda med artikel 228.2 första meningen och 228.3 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Europeiska gemenskapen är signatär till Förenta nationernas havsrättskonvention (nedan kallad konventionen) och avtalet om genomförande av del XI i denna konvention (nedan kallat avtalet).

Den konventionen och det avtalet har trätt i kraft och flertalet av Europeiska gemenskapens medlemsstater är parter i dessa; de övriga medlemsstaterna håller på att ratificera dem.

Villkoren för att Europeiska gemenskapen skall kunna deponera det instrument för formell bekräftelse som avses i artikel 3 i bilaga IX till konventionen och som det hänvisas till i artikel 4.4 i avtalet är uppfyllda.

Europeiska gemenskapen har sedan den 16 november 1994 provisoriskt tillämpat avtalet och del XI i konventionen och är för närvarande provisorisk medlem i Internationella havsbottenmyndigheten.

Konventionen och avtalet bör godkännas så att gemenskapen inom sin behörighet kan bli part i dem.

Gemenskapen måste tillsammans med instrument för formell bekräftelse deponera en förklaring som närmare anger de sakområden för vilka dess medlemsstater överfört behörighet till gemenskapen och en förklaring i enlighet med artikel 310 i konventionen.

Gemenskapen skall på detta stadium inte välja ett särskilt förfarande för biläggande av tvister enligt artikel 287 i konventionen, utan detta beslut skall fattas inom en fastställd tidsgräns.

Gemenskapen och dess medlemsstater deltar i arbetet i Internationella havsbottenmyndigheten och de bör följaktligen samordna de ståndpunkter de skall inta inom denna organisation.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet om genomförande av del XI i denna konvention godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

2. Texterna till konventionen och avtalet framgår av bilaga I.

3. Gemenskapernas instrument för formell bekräftelse som framgår av bilaga II skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. Det innehåller en förklaring i enlighet med artikel 310 i konventionen och en förklaring om behörighet.

Artikel 2

Gemenskapen och dess medlemsstater skall samordna de ståndpunkter de skall inta inom de olika organen vid Internationella havsbottenmyndigheten enligt det förfarande som anges i bilaga III.

Artikel 3

Rådets ordförande befullmäktigas härmed att utse den person som skall vara bemyndigad att på gemenskapens vägnar deponera instrumentet för formell bekräftelse.

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 mars 1998.

På rådets vägnar

M. MEACHER

Ordförande

(1) EGT C 155, 23.5.1997, s. 1.

(2) EGT C 325, 27.10.1997, s. 14.