Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20 december 2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 356 , 31/12/2002 s. 0012 - 0120Rådets förordning (EG) nr 2341/2002

av den 20 december 2002

om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(1), särskilt artikel 8.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 66/98 av den 18 december 1997 om vissa bevarande- och kontrollåtgärder som skall tillämpas vid fiskeverksamhet i Antarktis, och upphävande av förordning (EG) nr 2113/96(2), särskilt artikel 21 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4 i förordning (EEG) nr 3760/92 skall rådet, mot bakgrund av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden och särskilt mot bakgrund av rapporten från Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerisektorn, anta nödvändiga bestämmelser för att säkerställa att resurserna utnyttjas på ett hållbart, ändamålsenligt och ansvarsfullt sätt.

(2) Enligt villkoren i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3760/92 åligger det rådet att i enlighet med artikel 4 i den förordningen fastställa den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för varje fiske eller grupp av fisken. Fiskemöjligheterna bör fördelas mellan medlemsstaterna och tredje land i enlighet med artikel 8.4 ii och 8.4 vi i den förordningen.

(3) För att säkerställa att de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna förvaltas effektivt bör särskilda villkor för fiskeverksamhet fastställas.

(4) Principer och vissa förfaranden bör fastställas för fiskeförvaltning på gemenskapsnivå så att medlemsstaterna kan förvalta de fartyg som för deras flagg.

(5) Enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren(3)måste det anges vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(6) Gemenskapen har i enlighet med förfarandet i fiskeavtalen eller fiskeprotokollen hållit samråd om fiskerättigheter med Konungariket Norge(4), Danmarks regering och Färöarnas lokala myndigheter(5) samt Grönlands lokala regering(6), Republiken Island(7), Republiken Lettland(8), Republiken Litauen(9) och Republiken Estland(10).

(7) Enligt artikel 124 i 1994 års anslutningsakt skall gemenskapen förvalta de fiskeavtal som Konungariket Sverige och Republiken Finland har ingått med tredje land. Gemenskapen har samrått med Republiken Polen, i enlighet med dessa avtal.

(8) Gemenskapen är avtalsslutande part i flera regionala fiskeorganisationer. Dessa fiskeorganisationer har rekommenderat fångstbegränsningar och andra bevarandeföreskrifter för vissa arter, och gemenskapen bör därför genomföra dessa rekommendationer.

(9) Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i enlighet med gemenskapens bestämmelser på området, särskilt i enlighet med rådet förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(11), rådets förordning (EG) nr 1626/94 av den 27 juni 1994 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet(12), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd(13), förordning (EG) nr 66/98, rådets förordning (EG) nr 88/98 av den 18 december 1997 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund(14) och rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer(15).

(10) Giltighetstiden för vissa bestämmelser är begränsad för att kommissionen skall kunna anta tillämpningsföreskrifter för artikel 28c i förordning (EEG) nr 2847/93.

(11) TAC för bestånd som omfattas av återhämtningsplaner för 2003 bör överensstämma med den återhämtningsstrategi som fastställs i en rådsförordning om åtgärder för återhämtning av torsk- och kummelbestånd. I avvaktan på att den förordningen antas är det nödvändigt att fortsätta att tillfälligt tillämpa vissa tekniska åtgärder för att skydda mogen torsk under dess lekperiod 2002 i Irländska sjön (ICES-område VII a), vilka fastställs i rådets förordning (EG) nr 254/2002 av den 12 februari 2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a)(16).

(12) Det är nödvändigt att i denna förordning begränsa fiskeansträngningen för torsk i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och väster om Skottland.

(13) Vissa kompletterande kontrollåtgärder och tekniska villkor för fiske bör genomföras under 2003 som bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(14) För att uppfylla de internationella åtaganden som gemenskapen har som avtalsslutande part i konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) och följaktligen skyldigheten att tillämpa de åtgärder som antagits av CCAMLR-kommissionen, är därför de relevanta tillämpningsdatumen början av respektive tillämpningsperiod för de totala tillåtna fångstmängder som anges i bilaga I G.

(15) Vidare antog ICCAT vid sitt årsmöte tabeller som visar de till ICCAT kontraktsslutande parternas över- respektive underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. I detta sammanhang antog ICCAT ett beslut som visar att Europeiska gemenskapen under 2001 underutnyttjade sina kvoter för flera bestånd.

(16) I syfte att iaktta de justeringar av gemenskapens kvoter som fastställts av ICCAT, är det nödvändigt att fördelningen av underutnyttjandet sker på grundval av medlemsstaternas respektive bidrag till underutnyttjandet utan ändringar av den fördelningsnyckel som fastställs enligt den nuvarande förordning som styr den årliga tilldelningen av TAC.

(17) I syfte att säkerställa uppehället för gemenskapens fiskare är det viktigt att öppna dessa fisken den 1 januari 2003. Med tanke på ärendets brådskande natur är det av yttersta vikt att bevilja undantag från den sexveckorsperiod som nämns i punkt I.3 i det protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som under år 2003 skall tillämpas på

a) fartyg som för en medlemsstats flagg och som är registrerade i en medlemsstat, nedan kallade gemenskapens fartyg eller EG-fartyg i zoner där det krävs fångstbegränsningar, och

b) fartyg som för ett tredje lands flagg eller är registrerade i ett tredje land, nedan kallade tredje lands fartyg i vatten som omfattas av medlemsstaternas överhöghet eller jurisdiktion, nedan kallade gemenskapens vatten eller EG-vatten,

och de särskilda villkor som skall gälla för utnyttjande av dessa fiskemöjligheter.

För vissa bestånd i Antarktis fastställs emellertid fiskemöjligheterna för angiven period i bilaga IG.

2. I denna förordning anges fiskemöjligheterna på följande sätt:

a) Totala tillåtna fångstmängder (TAC) eller antalet fartyg som har tillstånd att bedriva fiske och/eller dessa tillstånds varaktighet.

b) Andelar av de TAC som gemenskapen har tillgång till.

c) Kvoter som tilldelas gemenskapen i tredje länders vatten.

d) Tilldelning av gemenskapens fiskemöjligheter enligt b och c till medlemsstaterna i form av kvoter.

e) Tilldelning av de kvoter i gemenskapens vatten som skall fiskas av tredje länder.

Artikel 2

1. Definitioner av ICES-(17), CECAF-(18) (östra centrala Atlanten eller FAO:s stora fiskeregion 34), NAFO-(19) och CCAMLR(20)-zoner skall vara de som ges i rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del(21), rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden(22), andra än dem i Nordatlanten, rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del(23) respektive förordning (EG) nr 66/98.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Internationella vatten skall vara de som inte omfattas av någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

b) NAFO-regleringsområdet skall ingå i det NAFO-konventionsområde som ligger utanför de områden som lyder under kuststaternas överhöghet eller jurisdiktion.

c) Skagerrak avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

d) Kattegatt avgränsas i norr av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på Sveriges kust och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

e) Nordsjön skall omfatta ICES-delområde IV och den del av ICES-område IIIa som inte ingår i definitionen av Skagerrak enligt c.

f) Förvaltningsenhet 3 skall innefatta ICES-delområden 30 och 31 och den del av delområde 29 som ligger norr om 59°30' N.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 3

1. Fiskemöjligheter för gemenskapens fartyg i gemenskapens vatten eller i vissa icke-gemenskapsvatten samt tilldelningen av sådana fiskemöjligheter bland medlemsstaterna fastställs enligt bilagorna I och II.

2. Gemenskapens fartyg tillåts härmed att ta fångster inom de kvotgränser som anges i bilaga I i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands, Islands, Estlands, Litauens, Lettlands, Norges (och i fiskezonen omkring Jan Mayen), och Ryska federationens fiskerijurisdiktion, på de villkor som framgår av artiklarna 7 och 13.

3.

>Plats för tabell>

Dessa ekonomiska bidrag skall betalas till det konto som respektive lands myndigheter anger.

Artikel 4

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna skall göras utan att det påverkar tillämpningen av

a) byten enligt artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 3760/92,

b) omfördelningar enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93,

c) ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d) de mängder som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e) avdrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96.

Artikel 5

Kvotflexibilitet

De bestånd som skall omfattas av försiktighets-TAC eller analytisk TAC, de bestånd för vilka flexibilitet mellan åren enligt artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 inte skall tillämpas och de bestånd för vilka avdragskoefficienter enligt artikel 5.2 i samma förordning skall tillämpas, fastställs för år 2003 i bilaga III.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

1. Det är förbjudet att behålla ombord eller landa fångster från bestånd för vilka fiskemöjligheter har fastställts, om inte något av följande villkor uppfylls:

i) fångsterna har tagits av fartyg från en medlemsstat eller ett tredje land som har en kvot som inte är uttömd, eller

ii) gemenskapsandelen av den totala tillåtna fångstmängden har inte tilldelats medlemsstaterna med hjälp av kvoter och den är inte uttömd, eller

iii) när det gäller alla andra arter än sill, strömming och makrill har fångsterna, när de är blandade med andra arter, tagits med nät med en maskstorlek mindre än 32 mm i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 850/98, och sorteras varken ombord eller vid landning, eller

iv) fångsterna av sill och strömming görs enligt bestämmelserna i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra syften än för att konsumeras direkt(24), eller

v) när fångsterna av makrill är blandade med taggmakrill eller sardiner överstiger andelen makrill inte 10 % av den totala vikten av makrill, taggmakrill och sardiner ombord, och fångsterna är inte sorterade, eller

vi) fångsterna har tagits samtidigt som vetenskapliga undersökningar har genomförts enligt förordning (EG) nr 850/98.

Alla landningar skall räknas av mot kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, mot gemenskapsandelen, utom för de fångster som gjorts enligt de villkor som anges under iii, iv, v och vi.

2. Om någon av fångstmöjligheterna enligt bilaga II är uttömd skall det trots vad som sägs i punkt 1 vara förbjudet för fartyg som är verksamma inom de fisken där de aktuella fångstbegränsningarna gäller att landa osorterade fångster som innehåller sill/strömming.

3. Procentsatser för bifångster och deras avyttring skall fastställas i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 850/98.

Artikel 7

Begränsat tillträde

1. Gemenskapens fartyg får inte bedriva fiske i Skagerrak inom en zon på 12 nautiska mil utanför de norska baslinjerna. Fartyg som för dansk eller svensk flagg skall emellertid få bedriva fiske fram till fyra nautiska mil utanför de norska baslinjerna.

2. Fiske som bedrivs av gemenskapens fartyg i vatten som omfattas av Islands jurisdiktion skall begränsas till det område som anges med hjälp av räta linjer mellan följande koordinater i angiven ordning:

Sydöstra området

1. 63°12'N och 23°05'V genom 62°00'N och 26°00'V

2. 62°58'N och 22°25'V

3. 63°06'N och 21°30'V

4. 63°03'N och 21°00'V därifrån 180°00'S

Sydöstra området

1. 63°14'N och 10°40'V

2. 63°14'N och 11°23'V

3. 63°35'N och 12°21'V

4. 64°00'N och 12°30'V

5. 63°53'N och 13°30'V

6. 63°36'N och 14°30'V

7. 63°10'N och 17°00'V därifrån 180°00'S.

Artikel 8

Särskilda villkor för Nordsjösill

Åtgärderna i bilaga IV skall tillämpas för fångst, sortering och landning av sill som fångas i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Artikel 9

Andra tekniska åtgärder och kontrollåtgärder

De tekniska åtgärderna i bilaga V skall under 2003 tillämpas utöver de åtgärder som fastställs i förordningarna (EG) nr 850/98, (EG) nr 88/98, (EG) nr 1626/94 och (EG) nr 973/2001.

Artikel 10

Begränsningar av ansträngningen och därmed förbundna villkor för förvaltning av torskbestånd.

För förvaltningen av torskbestånd i Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och väster om Skottland, skall begränsningarna av ansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i bilaga XVII tillämpas.

KAPITEL III

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR TREDJE LÄNDERS FARTYG

Artikel 11

Fartyg som för Barbados, Estlands, Guyanas, Japans, Sydkoreas, Lettlands, Litauens, Norges, Polens, Ryska federationens, Surinams, Trinidad och Tobagos samt Venezuelas flagg och fartyg som är registrerade på Färöarna tillåts att ta fångster i gemenskapens vatten inom kvotgränserna i bilaga I och på de villkor som anges i artiklarna 12 och 14.

Artikel 12

Utan att det påverkar tillämpningen av tillträdesbegränsningarna i gemenskapslagstiftningen, skall följande gälla:

i) Fiske som bedrivs av fartyg som för norsk flagg eller är registrerade på Färöarna begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför medlemsstaternas baslinjer i Nordsjön, Kattegatt, Östersjön och Atlanten norr om 43°00'N. Fiske i Skagerrak som bedrivs av fartyg som för norsk flagg skall tillåtas fram till 4 nautiska mil utanför Danmarks och Sveriges baslinjer.

ii) Fiske som bedrivs av fartyg som för estländsk, lettisk och litauisk flagg begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför medlemsstaternas baslinjer i Östersjön söder om 59°30'N.

iii) Fiske som bedrivs av fartyg som för polsk eller rysk flagg begränsas till de svenska delarna av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför Sveriges baslinjer i Östersjön söder om 59°30'N.

iv) Fiske som bedrivs av fartyg som för Barbados, Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad och Tobagos och Venezuelas flagg begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför det franska departementet Guyanas baslinjer.

KAPITEL IV

LICENSSYSTEM FÖR GEMENSKAPENS FARTYG

Artikel 13

1. Trots de allmänna reglerna om fiskelicenser och särskilda fisketillstånd i förordning (EG) nr 1627/94 skall det för fiske i tredje lands vatten krävas en licens som utfärdats av tredje landets myndigheter. Dessa bestämmelser skall emellertid inte gälla fiske i norska vatten i Nordsjön som bedrivs av

a) fartyg på högst 200 bruttoton,

b) fartyg som bedriver fiske efter andra arter än makrill avsedda för konsumtion,

c) svenska fartyg, enligt etablerad praxis.

2. Det högsta antalet licenser och andra därmed förbundna villkor fastställs i bilaga VI. Ansökan om licens skall inlämnas av medlemsstaternas myndigheter till kommissionen och innehålla uppgift om typ av fiske samt namn och kännetecken för de fartyg för vilka licenser skall utfärdas. Kommissionen skall vidarebefordra dessa ansökningar till myndigheterna i det berörda tredje landet.

3. Gemenskapens fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar fisket i den zon där de bedriver fiske.

4. Gemenskapsfartyg med licens att bedriva riktat fiske efter en art i färöiska vatten får bedriva riktat fiske efter en annan art, förutsatt att de i förväg underrättar de färöiska myndigheterna om ändringen.

KAPITEL V

LICENSSYSTEM FÖR TREDJE LANDS FARTYG

Artikel 14

1. Trots artikel 28b i förordning (EG) nr 2847/93 skall norska fartyg på mindre än 200 bruttoton undantas från skyldigheten att ha licens och fisketillstånd.

2. En ansökan om licens och särskilt fisketillstånd från ett tredje lands myndighet till kommissionen skall åtföljas av följande uppgifter:

a) Fartygets namn.

b) Registreringsnummer.

c) Distriktsbeteckning.

d) Hemmahamn.

e) Ägarens eller befraktarens namn och adress.

f) Bruttotonnage och total längd.

g) Maskinstyrka.

h) Anropssignal och radiofrekvens.

i) Planerad fångstmetod.

j) Planerat fiskeområde.

k) Arter som fisket planeras avse.

l) Period för vilken licens begärs.

3. Fiskelicensen och det särskilda fisketillståndet skall förvaras ombord. Fartyg som är registrerade på Färöarna eller i Norge skall undantas från denna skyldighet.

4. Fiskelicenser för franska departementet Guyanas vatten skall beviljas på villkor att det berörda fartygets ägare på kommissionen begäran tillåter en observatör att komma ombord.

5. Antalet licenser och särskilda därmed förbundna villkor skall vara de som fastställs i bilaga VI del II.

6. Fartyg från tredje land som 31 december 2002 har tillstånd att bedriva fiske får fortsätta att fiska från och med början av 2003 och till dess att förteckningen över de fartyg som har tillstånd att bedriva fiske lämnas in till och godkänns av kommissionen.

7. Licenser och särskilda fisketillstånd kan dras in i samband med utfärdande av nya licenser och särskilda fisketillstånd. Sådana indragningar skall träda i kraft dagen innan kommissionen utfärdar de nya licenserna och de särskilda fisketillstånden. Nya licenser och särskilda fisketillstånd skall gälla från utfärdandedagen.

8. Licenser och särskilda fisketillstånd skall helt eller delvis återkallas innan de löper ut om de kvoter som fastställs i bilaga I för det berörda beståndet har uttömts.

9. Licenser och särskilda fisketillstånd skall återkallas vid eventuell underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.

10. Under en tid av högst tolv månader skall varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för fartyg som inte har uppfyllt de skyldigheter som fastställs i denna förordning.

11. Kommissionen skall meddela myndigheterna i det berörda tredje landet namn och kännetecken för de fartyg som till följd av överträdelse av gällande gemenskapsbestämmelser inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon påföljande månad eller månader.

Artikel 15

1. Tredje lands fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i den zon där de bedriver fiske, särskilt föreskrifterna i förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94, (EG) nr 88/98, (EG) nr 850/98, (EG) nr 1434/98 och kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg(25).

2. Befälhavaren på fartyg som har fiskelicens för fenfisk eller tonfisk i det franska departementet Guyana skall, vid landning av fångsten efter varje fiskeresa, lämna en deklaration för vars riktighet befälhavaren är ensam ansvarig, innehållande uppgifter om vilka mängder räkor som fångats och förvarats ombord sedan den senaste deklarationen. Deklarationen skall göras på den blankett vars förlaga återfinns i bilaga VI del III.

De franska myndigheterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att kontrollera deklarationernas riktighet genom att jämföra dem främst med den fiskeloggbok som avses i punkt 3. Efter kontroll skall deklarationen undertecknas av den behörige tjänstemannen.

Före varje månadsslut skall de franska myndigheterna sända alla deklarationer för den föregående månaden till kommissionen.

3. De fartyg som avses i punkt 1 skall föra en loggbok i vilken de uppgifter som anges i bilaga VII del I skall införas.

Vid fiske i det franska departementet Guyanas vatten skall dock loggboken föras enligt förlagan i bilaga VII del II. En kopia av denna loggbok skall inom 30 dagar efter den sista dagen i varje fiskeresa sändas till kommissionen via de franska myndigheterna.

4. I enlighet med bestämmelserna i bilaga VIII skall tredje lands fartyg, utom norska fartyg som bedriver fiske i ICES-område IIIa, sända de uppgifter som anges i den bilagan till kommissionen.

Om kommissionen under en månad inte får in uppgifter om ett fartyg som har fiskelicens för det franska departementet Guyanas vatten, skall det fartygets licens dras in.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV REGIONALA FISKEORGANISATIONER

Artikel 16

Område i vilket NAFO och gemenskapen samverkar

1. Senast den 20 januari 2003 eller, därefter, åtminstone 30 dagar innan de avser att inleda fiskeverksamhet i NAFO-regleringsområdet, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en förteckning över alla fartyg som för deras flagg och är registrerade i gemenskapen och som avser att delta i denna fiskeverksamhet i NAFO-regleringsområdet. Följande uppgifter skall lämnas:

a) Fartygets namn.

b) Det officiella registreringsnummer som fartyget har tilldelats av de behöriga nationella myndigheterna.

c) Fartygets hemmahamn.

d) Namn på fartygets ägare eller befraktare.

e) En förklaring om att fartygets befälhavare har mottagit ett exemplar av de bestämmelser som gäller i NAFO-regleringsområdet.

f) De viktigaste arter som fartyget fiskar i NAFO-regleringsområdet.

g) De delområden där fartyget kan förväntas fiska.

2. För fartyg som tillfälligt för en medlemsstats flagg (uthyrning av obemannat fartyg) skall följande information lämnas:

a) Det datum från och med vilket fartyget har tillstånd att föra en medlemsstats flagg.

b) Det datum från och med vilket fartyget har medlemsstatens tillstånd att inleda fiskeverksamhet i NAFO-regleringsområdet.

c) Namnet på det land där fartyget är registrerat eller tidigare var registrerat och det datum från och med vilket fartyget slutade föra det landets flagg.

d) Fartygets namn.

e) Det officiella registreringsnummer som fartyget har tilldelats av de behöriga nationella myndigheterna.

f) Fartygets hemmahamn efter överföringen.

g) Namn på fartygets ägare eller befraktare.

h) En förklaring om att fartygets befälhavare har mottagit ett exemplar av de bestämmelser som gäller i NAFO-regleringsområdet.

i) De viktigaste arter som fartyget fiskar i NAFO-regleringsområdet.

j) De delområden där fartyget kan förväntas fiska.

Artikel 17

Fiske av liten hälleflundra

Senast 20 januari 2003 eller, därefter, åtminstone 30 dagar innan fisket av liten hälleflundra i NAFO-regleringsområdet avses börja, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna fångstplanen för detta fiske. Fångstplanen skall bland annat innehålla uppgifter om det eller de fartyg som skall bedriva fisket. Fångstplanen skall avse den sammanlagda planerade fiskeansträngningen för detta fiske i förhållande till omfattningen av de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för den medlemsstat som lämnat in meddelandet om fiske.

Senast 31 december 2003 skall medlemsstaterna avlägga rapport till kommissionen om genomförandet av fångstplanerna, bland annat om antalet fartyg som faktiskt bedriver detta fiske och om det totala antalet fiskedagar.

Artikel 18

Tekniska åtgärder i NAFO-regleringsområdet

1. Maskstorlekar

Det är förbjudet att bedriva riktat fiske efter de arter som avses i bilaga IX med trålar som i någon sektion har nätmaskor som är mindre än 130 mm. Denna maskstorlek får som minst vara 60 mm vid riktat fiske efter kortfenad tioarmad bläckfisk (Illex illecebrosus). För riktat fiske efter rockor (Rajidae) skall denna maskstorlek ökas till minst 280 mm i lyftet och 220 mm i alla andra delar av trålen.

Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda nät med en maskstorlek på minst 40 mm.

2. Anordningar på näten

Det är förbjudet att använda andra anordningar och tillbehör än de som beskrivs i denna punkt för att spärra maskorna eller minska maskstorleken i ett nät.

Segelduk, nätmaterial eller annat material får monteras på undersidan av lyftet för att minska eller förhindra skada.

Anordningar får monteras på ovansidan av lyftet, under förutsättning att de inte spärrar maskorna i lyftet. Endast de övre slitskydd som anges i bilaga X får användas.

Fartyg som fiskar nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda sorteringsgaller med högst 22 mm mellan stängerna.

3. Bifångster

Fartygens befälhavare får inte bedriva riktat fiske efter arter som omfattas av bifångstbegränsningar. Riktat fiske efter en viss art bedrivs när den arten i vikt utgör den största procentandelen av fångsten i ett drag.

Bifångster av arter förtecknade i bilaga IE, för vilka gemenskapen i en viss del av NAFO-regleringsområdet inte fastställt några kvoter, får när de tas inom riktat fiske efter en viss art i denna del inte i fråga om någon art överstiga 10 viktprocent av den totala fångsten ombord och får aldrig utgöra mer än 2500 kg. Om bifångsten tas i en del av regleringsområdet där riktat fiske efter vissa arter är förbjudet, får bifångsterna av de arter som anges i bilaga IE emellertid inte överstiga 1250 kg eller 5 %.

Om de totala fångsterna av arter som omfattas av bifångstbegränsningar överstiger ovannämnda gränser vid ett drag, skall fartygen omedelbart byta fiskeområde och flytta sig minst fem nautiska mil från tidigare fångstplats. Om de totala fångsterna av arter som omfattas av bifångstbegränsningar överstiger ovannämnda gränser vid nästa drag, skall fartygen återigen omedelbart byta fiskeområde och flytta sig minst fem nautiska mil från tidigare fångstplatser.

Om ett fartyg som fiskar nordhavsräka (Pandalus borealis) vid ett drag får över 5 viktprocent i total bifångst av alla de arter som anges i bilaga 1E, skall fartyget omedelbart byta fiskeområde (minst fem nautiska mil) för att försöka undvika ytterligare bifångster av dessa arter.

Fångster av räka skall inte tas med i beräkningen av bifångster för bottenlevande arter.

4. Minsta fiskstorlek

Fisk från NAFO-regleringsområdet som inte uppfyller storlekskraven i bilaga XI får inte beredas, behållas ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, säljas, presenteras för eller bjudas ut till försäljning utan skall omedelbart kastas överbord. Om den mängd fångad fisk som inte uppfyller storlekskraven i vissa fiskevatten överstiger 10 % av den totala fångstmängden, skall fartyget förflytta sig minst fem nautiska mil därifrån innan det fortsätter att fiska. Om beredd fisk av en art, för vilken en minsta storlek anges i bilaga XI är mindre än den längdmotsvarighet som anges i bilaga XII, skall fisken anses härröra från fisk som understiger den minsta storleken.

Artikel 19

Kontrollåtgärder

1. Befälhavarna på fartygen skall förutom att följa bestämmelserna i artiklarna 6, 8, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93 i fiskeloggboken föra in de uppgifter som anges i bilaga XIII.

2. Fartyg som bedriver riktat fiske efter en eller flera av de arter som anges i bilaga IX får inte ha nät ombord med en maskstorlek som är mindre än den som anges i artikel 18.1. Fartyg som under samma resa bedriver fiske i andra områden än NAFO-regleringsområdet får emellertid förvara sådana nät ombord, förutsatt att näten är säkert surrade och stuvade och inte tillgängliga för omedelbar användning, vilket innebär att

a) redskapen skall vara lossade från trålborden, från sina bogserlinor och från sina trålvarpar, och

b) redskap som fraktas på eller ovanför däck skall vara säkert surrade vid en del av överbyggnaden.

3. Befälhavarna på fartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerade i gemenskapen skall med avseende på fångster av de arter som anges i bilaga IE

a) i en fiskeloggbok föra in den sammanlagda produktionen per art och beredd produkt, eller

b) i en lastplan ange de beredda produkterna per art och var i lastrummet dessa är placerade.

Befälhavarna skall ge den hjälp som behövs för att de kvantiteter som har förts in i fiskeloggboken och de beredda produkter som lagras ombord skall kunna kontrolleras.

4. Fartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerade i gemenskapen får inte lasta om inom NAFO-regleringsområdet, såvida inte de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars flagg fartyget för eller i vilken fartyget är registrerat i förväg har gett tillstånd till detta.

5. Medlemsstaterna skall dagligen rapportera till kommissionen om de kvantiteter nordhavsräka (Pandalus borealis) som i område 3L i NAFO-regleringsområdet fångas av fartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerade i gemenskapen.

Artikel 20

Fiske efter kungsfisk

1. Befälhavarna på fartyg som för en medlemsstats flagg, som är registrerade i gemenskapen och som bedriver fiske efter kungsfisk i område 3M i NAFO-regleringsområdet skall varannan måndag till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars flagg de för eller där de är registrerade, anmäla vilka mängder kungsfisk som har fångats i område 3M under den tvåveckorsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag.

2. Medlemsstaterna skall varannan tisdag före klockan 12.00 för den fjortondagarsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag till kommissionen rapportera vilka mängder kungsfisk som fångats i delområde 2 och i område IF, 3K och 3M i NAFO-regleringsområdet av fartyg som för en medlemsstats flagg och som är registrerade i gemenskapen.

Artikel 21

Statistiska och vetenskapliga uppgifter

1. För fartyg som för en medlemsstats flagg, är registrerade i gemenskapen och fiskar efter gulstjärtsskädda i område 3LNO av NAFO-regleringsområdet skall medlemsstaterna

a) på grundval av relevanta uppgifter i fiskeloggboken enligt artikel 19.1, månatligen lämna sammanfattad statistik över nominell respektive kasserad fångst, fördelad på områden om högst 1° latitud och 1° longitud, och

b) månatligen lämna en sammanfattning över de stickprov som tagits med avseende på fiskarnas längd, både för nominell och kasserad fångst, varvid stickprovsfrekvensen skall motsvara den som tillämpas för a.

2. För fartyg som för en medlemsstats flagg, är registrerade i gemenskapen och fiskar efter kungsfisk och plattfisk vid Flemish Cap i NAFO-regleringsområdet skall medlemsstaterna

a) på grundval av relevanta uppgifter i fiskeloggboken enligt artikel 19.1, utöver de vanliga rapporterna månatligen lämna sammanfattad statistik över de kasserade mängderna torsk, och

b) månatligen lämna separata sammanfattningar över de stickprov som tagits med avseende på längden på den torsk som har fångats inom fisket efter plattfisk respektive kungsfisk, med uppgift om djup för varje stickprov.

3. Stickprover med avseende på längd skall tas från alla delar av respektive fångst av varje berörd art, och det skall ske på ett sådant sätt att minst ett statistiskt signifikant prov tas från det första draget varje dag. Storleken på en fisk skall mätas från munspetsen till stjärtfenans spets.

De stickprov med avseende på längd som beskrivs i första stycket skall anses vara representativa för alla fångster av de berörda arterna.

Artikel 22

CCAMLR-området

Riktat fiske efter arterna i bilaga XIV skall vara förbjudet i de zoner och under de perioder som anges i den bilagan.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Enligt förordning (EEG) nr 2847/93 skall medlemsstaterna sända kommissionen uppgifter om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, vilka skall sändas i elektroniskt format enligt de beståndskoder som anges i bilaga XVI.

Artikel 24

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Om de totala tillåtna fångstmängderna i CCAMLR-området fastställts för tidsperioder som börjar före den 1 januari 2003 skall artikel 22 tillämpas från och med början av de totala tillåtna fångstmängdernas respektive tillämpningsperiod.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2002.

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1).

(2) EGT L 6, 10.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2742/1999 (EGT L 341, 31.12.1999, s. 1).

(3) EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(4) EGT L 226, 29.8.1980, s. 48.

(5) EGT L 226, 29.8.1980, s. 12.

(6) EGT L 29, 1.2.1985, s. 9.

(7) EGT L 161, 2.7.1993, s. 1.

(8) EGT L 332, 20.12.1996, s. 1.

(9) EGT L 332, 20.12.1996, s. 6.

(10) EGT L 332, 20.12.1996, s. 16.

(11) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2001 (EGT L 268, 9.10.2001, s. 23).

(12) EGT L 171, 6.7.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 973/2001 (EGT L 137, 19.5.2001, s. 1).

(13) EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14) EGT L 9, 15.1.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1520/98 (EGT L 201, 17.7.1998, s. 1).

(15) EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 973/2001 (EGT L 137, 19.5.2001, s. 1).

(16) EGT L 41, 13.2.2002, s. 1.

(17) Internationella havsforskningsrådet.

(18) Fiskerikommittén för östra Centralatlanten.

(19) Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del.

(20) Konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.

(21) EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1637/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 20).

(22) EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1638/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 29).

(23) EGT L 186, 28.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr No 1636/2001 (EGT L 222, 17.8.2001, s. 1).

(24) EGT L 191, 7.7.1998, s. 10.

(25) EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

BILAGA I

FISKEMÖJLIGHETER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR GEMENSKAPENS FARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR FARTYG FRÅN TREDJE LÄNDER I GEMENSKAPENS VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON FÄRSKVIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga skall betraktas som kvoter med avseende på artikel 7 och skall därför omfattas av reglerna i förordning (EEG) nr 2847/93, särskilt artiklarna 14 och 15 i denna.

>Plats för tabell>

BILAGA I A

ÖSTERSJÖN

Alla totala tillåtna fångstmängder i detta område, utom för rödspätta, har antagits inom ramen för den internationella fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA I B

SKAGERRAK OCH KATTEGATT SAMT NORDSJÖN

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA I C

NORDOSTATLANTEN OCH GRÖNLAND

ICES-områdena I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV och NAFO 0,1 (grönländska vatten)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA ID

GEMENSKAPENS VÄSTLIGA FARVATTEN

ICES-områdena Vb (gemenskapens vatten), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (gemenskapens vatten) och Franska Guyana

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

När medlemsstaterna rapporterar hur mycket de fiskat av sina kvoter till kommissionen, skall de ange vilka kvantiteter som tagits i VIIa.

Landningar av kolja som fångats i område VIIa kommer att förbjudas när sådana landningar tillsammans överstiger 585 ton.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Särskilda villkor:

Vilken del som helst av ovan nämnda kvoter får fiskas i ICES-område Vb (gemenskapens vatten), delområde VI, VII, XII och XIV.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA I E

NORDATLANTENS VÄSTRA DEL

NAFO-området

Alla totala tillåtna fångstmängder och därmed förbundna villkor antas inom ramen för NAFO.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA I F

LÅNGVANDRANDE ARTER

Alla områden

De totala tillåtna fångstmängderna i detta område antas inom ramen för internationella fiskeriorganisationer med ansvar för tonfiskfiske, som ICCAT och IATTC.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA I G

ANTARKTIS

CCAMLR-området

Dessa totala tillåtna fångstmängder som antagits av kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarctic, tilldelas inte CCAMLR-medlemmarna och således är gemenskapens andel inte fastställd. Fångsterna övervakas av CCAMLR:s sekretariat, som kommer att meddela när fisket måste upphöra på grund av att TAC har uttömts.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA II

FISKEMÖJLIGHETER SOM TILLÄMPAS ÅR 2003 FÖR SILL OCH STRÖMMING SOM FÅR LANDAS OSORTERAD FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN LIVSMEDEL (I TON, FÄRSKVIKT)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga skall betraktas som kvoter med avseende på artikel 7 och därför omfattas av reglerna i förordning (EEG) nr 2847/93, särskilt artiklarna 14 och 15 i denna.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA III

BESTÅND SOM OMFATTAS AV OLIKA ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRORDNING (EG) nr 847/96

>Plats för tabell>

BILAGA IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR NORDSJÖSILL

Medlemsstaterna skall anta särskilda bestämmelser med avseende på fångst, sortering och landning av sill som fångas i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt i syfte att säkerställa att fångstbegränsningarna iakttas, särskilt de som anges i bilaga II. Dessa bestämmelser skall särskilt omfatta

- särskilda kontroll- och inspektionsprogram,

- planer för fiskeansträngningarna, inbegripet förteckningar över fartyg som har tillstånd och, om så anses nödvändigt på grund av förbrukning av mer än 70 % av kvoten, begränsningar av verksamheten för de fartyg som har tillstånd,

- kontroll av omlastning och förfaranden som innebär att fisk kastas över bord,

- om möjligt tillfälligt fiskeförbud i områden där det är känt att stora mängder bifångster av sill, särskilt av ungfisk, förekommer.

1. Om sill landas utan att sorteras från den övriga fångsten skall medlemsstaterna säkerställa att adekvata provtagningssystem inrättas för att all landning av bifångster av sill effektivt skall kunna övervakas. Det är förbjudet att landa fångster som innehåller osorterad sill i hamnar där provtagningssystem inte har inrättats.

2. Kommissionens inspektörer skall i enlighet med artikel 29 i förordning (EEG) nr 2847/93 och, närhelst kommissionen finner det nödvändigt, utföra oberoende inspektioner för att i enlighet med punkterna 1 och 2 kontrollera de behöriga myndigheternas genomförande av provtagningsprogrammen och de detaljerade åtgärder som nämns i punkt 1.

3. Kommissionen skall förbjuda landning av sill om det anses att tillämpningen av de åtgärder som nämns i punkterna 1 och 2 inte innebär att en strikt kontroll av fiskedödligheten hos sill uppnås inom alla fisken.

4. Alla landningar av sill, som i ICES-områdena IIIa, IV och VIId fångas av fartyg som när de tar dessa fångster i dessa områden endast har släpredskap med en maskstorlek på minst 32 mm ombord, skall räknas av mot en relevant kvot som anges i bilaga I till denna förordning.

5. Alla landningar av sill, som i ICES-områdena IIIa, IV och VIId fångas av fartyg som när de tar dessa fångster i dessa områden endast har släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 32 mm ombord, skall räknas av mot en relevant kvot som anges i bilaga II till denna förordning. Sill som landas av fartyg som är verksamma enligt dessa villkor skall inte utbjudas till försäljning som livsmedel.

BILAGA V

TEKNISKA ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER

1. Tillåtna redskap vid torskfiske i Östersjön

1.1 Släpredskap

1.1.1 Utan selektionsfönster

Genom undantag från bestämmelserna om den minsta maskstorlek på 120 mm som i bilaga IV i förordning (EG) nr 88/98 föreskrivs för trålar, snurrevadar och liknande nät, skall minsta tillåtna maskstorlek vara 130 mm till och med den 31 augusti 2003. Från och med den 1 september 2003 skall minsta maskstorlek vara 140 mm, vilket skall gälla hela lyftet minst fram till åtta meter från nätets slut, mätt från bottenstroppen med maskorna sträckta på längden. Garntjockleken skall vara högst 6 mm om enkelt garn används och 4 mm om dubbelt garn används. Ovannämnda maskstorlek och garntjocklek skall gälla för alla lyft eller förlängningsstycken som finns ombord på ett fiskefartyg och som är fästa vid eller passar till någon form av släpredskap.

1.1.2 Med selektionsfönster

Genom undantag från bestämmelserna om särskilda selektivitetsanordningar i bilaga V till rådets förordning (EG) nr 88/98 skall bestämmelserna i tillägg I till denna bilaga tillämpas.

1.2 Nät

Genom undantag från bestämmelserna i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 88/98 skall den minsta maskstorleken för nät vara 110 mm.

Näten får maximalt vara 12 km för fartyg med en total längd på högst 12 meter.

Näten får maximalt vara 24 km för fartyg med en total längd över 12 meter.

Näten får inte ligga ute mer än 48 timmar från och med den tidpunkt då näten först läggs ut till dess att de i sin helhet tas ombord på fiskefartyget.

2. Bifångst av torsk i Östersjön

Genom undantag från bestämmelserna i artikel 3.4 i förordning nr 88/99 får ingen småtorsk behållas ombord. Emellertid får, genom undantag från bestämmelserna i artikel 3.5 i samma förordning den bifångst av torsk som vid fiske efter sill, strömming och skarpsill tas med maskstorlekar på 32 mm eller mindre uppgå till högst 3 % av vikten. Av denna bifångst av torsk får högst 5 % av den torsk som inte uppfyller storlekskraven behållas ombord.

Bifångsterna av torsk får inte överskrida 10 % vid fiske efter andra arter än sill, strömming och skarpsill med trålar eller snurrevadar med maskstorlekar mindre än de som anges i punkt 1.1.1 och utan selektionsfönster enligt punkt 1.1.2.

3. Minsta tillåtna storlek för torsk

Genom undantag från bestämmelserna om minimistorleken för torsk enligt bilaga III till förordning (EG) nr 88/98 skall minsta tillåtna storlek vara 38 cm.

4. Sommarförbud mot fiske av östersjötorsk

Fiske efter torsk är förbjudet i Östersjön, Bälten och Öresund från och med den 1 juni till och med den 31 augusti 2003.

5. Totalt fiskeförbud i Bornholmsdjupet

Allt fiske skall vara förbjudet från och med den 15 maj till och med den 31 augusti 2003 inom det område som avgränsas av följande koordinater:

- Latitud 55° 30' N, longitud 15° 30'O.

- Latitud 55° 30' N, longitud 16° 10'O.

- Latitud 55° 15' N, longitud 16° 10'O.

- Latitud 55° 15' N, longitud 15° 30'O.

6. Tekniska bevarandeåtgärder i Skagerrak och Kattegatt

Trots vad som sägs i villkoren enligt bilaga IV till förordning (EG) nr 850/98 skall följande gälla under år 2003:

a) Vid fiske efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall en maskstorlek på 35 mm användas.

b) Vid fiske efter silverfisk (Argentina spp.) skall en maskstorlek på 30 mm användas.

c) Vid fiske efter vitling, där en maskstorlek på 70-89 mm används, får bifångsterna uppgå till högst 30 % för följande arter: torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, glasvar, sandskädda, gråsej och hummer.

d) Vid fiske efter havskräfta, där en maskstorlek på 70-89 mm används, får bifångsterna uppgå till högst 60 % för följande arter: torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, glasvar, blåvitling, sandskädda, sej och hummer.

e) Vid fiske efter nordhavsräka (Pandalus borealis), där en maskstorlek på 35-69 mm används, får bifångsterna uppgå till högst 50 % för följande arter: torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, sill och strömming, makrill, glasvar, vitling, sandskädda, sej, havskräfta, hummer.

f) För allt övrigt fiske än det som omfattas av c, d och e, där en mindre maskstorlek än 90 mm används, får bifångsterna uppgå till högst 10 % för följande arter: torsk, kolja, kummel, rödspätta, rödtunga, bergtunga, piggvar, slätvar, skrubbskädda, makrill, glasvar, vitling, sandskädda, sej, havskräfta, hummer.

7. Koljebox

>Plats för tabell>

8. Fiske efter sill/strömming i område IIa (gemenskapens vatten)

Fiske med släpredskap med en maskstorlek mindre än 54 mm eller med ringnot i område IIa (gemenskapens vatten) är endast tillåtet 1 mars-15 maj.

9. Tekniska bevarandeåtgärder i Medelhavet

Fiske, som för närvarande sker inom ramen för de undantag som medges i artikel 3.1 och 3.1 a och artikel 6.1 och 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 1626/94 kan tillfälligt fortsätta fiskeaktiviteterna 2003.

10. Stängning av ett område för fiske efter tobisfisk

Det skall vara förbjudet att landa eller borda tobisfisk som fångats inom det geografiska område som avgränsas av Englands och Skottlands ostkuster och en linje dragen mellan följande koordinater:

- Englands ostkust, latitud 55º30'N.

- Latitud 55º30'N, longitud 1º00'V.

- Latitud 58º00'N, longitud 1º00'V.

- Latitud 58º00'N, longitud 2º00'V.

- Skottlands ostkust, longitud 2º00'V.

- Skottlands ostkust, longitud 2º00'V.

Emellertid kommer ett begränsat fiske att tillåtas i syfte att övervaka tobisfiskbeståndet i området och verkningarna av stängningen.

11. Tekniska bevarandeåtgärder i Irländska sjön

De tekniska bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 2, 3 och 4 i förordning (EG) nr 254/2002 skall tillämpas tillfälligt under 2003.

Tillägg 1 till bilaga V

Tekniska specifikationer för selektionspanelen i lyftets övre panel enligt "BACOMA"-modellen

Maskan skall vara 120 mm, mätt på den inre diametern av öppningen i en kvadratisk maska i ett lyft med minst 105 mm:s maskstorlek, på trålar, snurrevadar eller liknande släpredskap.

Selektionspanelen skall utgöras av ett rektangulärt nätstycke i lyftet. Det skall bara finnas en panel. Panelen får inte blockeras på något sätt, vare sig genom inre eller yttre anordningar.

Lyftets storlek, förlängningsstycke och trålens bakre del

Lyftet skall bestå av två paneler som är lika stora, med en söm på vardera sidan.

Det är förbjudet att ombord medföra nät med fler än 100 öppna diagonalmaskor i någon omkrets av lyftet, icke inbegripet sömförstärkningslinor och sömmar.

Antalet öppna diagonalmaskor, icke inbegripet dem i sömmarna, får inte vid någon punkt på någon omkrets i förlängsstycket understiga eller överstiga det maximala antalet maskor i omkretsen av främre delen av det egentliga lyftet och bakre delen av den avsmalnande delen av trålen, icke inbegripet maskor i sömmarna (Figur 1).

Selektionspanelens placering

Selektionspanelen skall placeras i lyftets övre panel. Den skall ta slut högst 4 maskor från bottenstroppen, inklusive den handknutna rad av maskor genom vilken bottenstroppen dras (Figur 2).

Selektionspanelens storlek

Selektionspanelens storlek, uttryckt i stolprader, skall vara lika stor som antalet öppna diagonalmaskor i den övre panelen delat med två. Vid behov kommer det att vara tillåtet att behålla högst 20 % av antalet öppna diagonalmaskor i den övre panelen om de är jämt fördelade på båda sidor om selektionspanelen (Figur 3).

Selektionspanelen skall vara minst 3,5 meter lång.

Panelernas nätstycken

Maskorna skall ha en maskvidd på minst 120 millimeter. Maskorna skall vara kvadratiska, dvs. panelnätstyckets fyra sidor skall bestå av skurna maskor. Nätstycket skall monteras så att maskorna löper parallellt med och vinkelrätt mot lyftets längdriktning. Nätet skall vara gjort av knutlöst, flätat enkeltrådigt garn eller nätmaterial som bevisligen har samma selektiva egenskaper. Det enkeltrådiga garnets diameter skall vara minst 4,9 millimeter.

Andra uppgifter

Specifikationerna för monteringen fastställs i figur 4a-c. Lyftstroppen skall vara minst 4 meter lång.

Figur 1

>PIC FILE= "L_2002356SV.008701.TIF">

En trål kan delas in i tre delar med hänsyn till form och funktion. Trålens öppna del är alltid avsmalnande och är ofta mellan 10 och 40 meter lång. Förlängningsstycket är en rak del som normalt består av ett eller två stycken nät som är 49,5 maskor långa och som i utsträckt tillstånd blir mellan 6 och 12 meter. Lyftet är ett rakt stycke som ofta består av dubbelt garn för att motstå påfrestningarna. Lyftet är ofta 49,5 maskor långt, dvs cirka 6 meter, men det finns också kortare lyft (2-4) på mindre fartyg. Den del som sitter nedanför lyftstroppen kallas för egentligt lyft.

Figur 2

>PIC FILE= "L_2002356SV.008702.TIF">

Selektionspanelens avstånd från bottenstroppen är 4 maskor. I den övre panelen sitter 3,5 diagonalmaskor och en handknuten halvrad för bottenstroppen.

Figur 3

>PIC FILE= "L_2002356SV.008801.TIF">

20 % av diagonalmaskorna i den övre panelen får finnas kvar, längs en vinkelrät rad från den ena sömmen till den andra. Exempel (se figur 3): Om den övre panelen är 30 öppna maskor bred blir 20 % av denna 6 maskor. Då fördelas tre öppna maskor på var sida om selektionspanelen. Selektionspanelen blir då 12 stolprader (30 - 6 = 24 diagonalmaskor, delat med 2 = 12 stolprader).

Figur 4a

>PIC FILE= "L_2002356SV.008901.TIF">

Den undre panelen består av ett nät med 49,5 maskors djup.

Figur 4b

>PIC FILE= "L_2002356SV.009001.TIF">

Den övre panelen: selektionspanelens storlek och placering när den går från söm till söm.

Figur 4c

>PIC FILE= "L_2002356SV.009101.TIF">

Övre panelen när 20 % diagonalmaskor bevaras och fördelas jämt på var sin sida om selektionspanelen.

BILAGA VI

DEL I

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR AV LICENSER OCH FISKETILLSTÅND FÖR GEMENSKAPENS FARTYG SOM FISKAR I TREDJE LANDS VATTEN

>Plats för tabell>

DEL II

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR AV LICENSER OCH FISKETILLSTÅND FÖR TREDJELÄNDERS FARTYG SOM FISKAR I GEMENSKAPENS VATTEN.

>Plats för tabell>

DEL III

DEKLARATION ENLIGT ARTIKEL 14.2

>PIC FILE= "L_2002356SV.009501.TIF">

BILAGA VII

DEL I

UPPGIFTER SOM SKALL FÖRAS IN I LOGGBOKEN

Vid fiske inom zonen på 200 nautiska mil utanför kusten till de av gemenskapens medlemsstater som omfattas av gemenskapens fiskebestämmelser, skall följande uppgifter omedelbart efter någon av följande händelser föras in i fiskeloggboken:

Efter varje drag:

1.1 Kvantiteten (i kg färskvikt) av varje fångad art.

1.2 Datum och klockslag för draget.

1.3 Den geografiska position där fångsterna gjordes.

1.4 Den fiskemetod som använts.

Efter varje omlastning till eller från ett annat fartyg:

2.1 Uppgiften "mottagen från" eller "överförd till".

2.2 Kvantiteten (i kg färskvikt) av varje omlastad art.

2.3 Namn, distriktsbeteckning och nummer på det fartyg till eller från vilket omlastning har skett.

2.4 Omlastning av torsk är inte tillåten.

Efter varje landning i en gemenskapshamn:

3.1 Hamnens namn.

3.2 Kvantitet (i kg färskvikt) av varje landad art.

Efter varje sändning av uppgifter till Europeiska gemenskapernas kommission:

4.1 Datum och klockslag för sändningen.

4.2 Slag av meddelande: IN, OUT, ICES, WKL eller 2 WKL.

4.3 När det gäller radiosändning: namnet på radiostationen.

DEL II

LOGGBOKSFÖRLAGA

>PIC FILE= "L_2002356SV.009701.TIF">

BILAGA VIII

INNEHÅLL I OCH BESTÄMMELSER FÖR DE UPPGIFTER SOM SKALL SÄNDAS TILL KOMMISSIONEN

1. De uppgifter som skall sändas till kommissionen och tidtabellen för sändningarna är följande:

1.1 Varje gång fartyget går in i zonen på 200 nautiska mil utanför kustlinjen till de medlemsstater inom gemenskapen som omfattas av gemenskapens fiskebestämmelser:

a) De uppgifter som anges i punkt 1.5.

b) Kvantitet (i kg färskvikt) av varje fiskart i lasten.

c) Datum då och ICES-område inom vilket befälhavaren har för avsikt att börja fiska.

Om fiskeinsatsen gör det nödvändigt att en viss dag mer än en gång gå in i den zon som avses i punkt 1.1, är det tillräckligt att sända ett meddelande vid det första inträdet.

1.2 Varje gång fartyget lämnar den zon som avses i punkt 1.1:

a) De uppgifter som anges i punkt 1.5.

b) Kvantiteten (i kg färskvikt) av varje fiskart i lasten.

c) Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som fångats sedan föregående sändning.

d) Det ICES-område där fångsterna gjordes.

e) Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som omlastats till/från andra fartyg sedan fartyget gick in i zonen, samt identifiering av det fartyg till vilket omlastningen ägde rum.

f) Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som landats i en gemenskapshamn sedan fartyget gick in i zonen.

Om fiskeinsatsen gör det nödvändigt att en viss dag gå in i den zon som avses i punkt 1.1, är det tillräckligt att sända ett meddelande vid det sista utträdet.

1.3 Var tredje dag med början den tredje dagen efter det att fartyget för första gången går in i de zoner som avses i 1.1 vid fiske av sill/strömming och makrill, och varje vecka med början den sjunde dagen efter det att fartyget för första gången går in i den zon som avses i 1.1 vid fiske av andra arter än sill/strömming och makrill:

a) De uppgifter som anges i punkt 1.5.

b) Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som fångats sedan föregående sändning.

c) Det ICES-område där fångsterna gjordes.

1.4 Varje gång fartyget förflyttar sig från ett ICES-område till ett annat:

a) De uppgifter som anges i punkt 1.5.

b) Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som fångats sedan föregående sändning.

c) Det ICES-område där fångsterna gjordes.

1.5 a) Fartygets namn, anropssignal, distriktsbeteckning och identifieringsnummer samt befälhavarens namn.

b) Fartygets licensnummer om det har licens.

c) Meddelandets löpnummer för den berörda resan.

d) Uppgift om slag av meddelande.

e) Datum, klockslag och fartygets geografiska position.

2.1 De uppgifter som anges i punkt 1 skall sändas till Europeiska gemenskapernas kommission i Bryssel (telex: 24189 FISEU-B) via någon av de radiostationer som förtecknas under punkt 3 och på det sätt som anges under punkt 4 nedan.

2.2 Om det på grund av force majeure är omöjligt för fartyget att sända meddelandet kan detta på fartygets vägnar sändas av ett annat fartyg.

3.

>Plats för tabell>

4. Meddelandenas utformning

Den information som anges i punkt 1 skall innehålla följande uppgifter, angivna i följande ordning:

- Fartygets namn.

- Anropssignal.

- Distriktsbeteckning.

- Meddelandets löpnummer för den ifrågavarande resan.

- Uppgift om meddelandets slag enligt följande kod:

- Meddelande om inträde i någon av de zoner som avses i 1.1: "IN".

- Meddelande om utträde ur någon av de zoner som avses i 1.1: "OUT".

- Meddelande vid förflyttning från ett ICES-område till ett annat: "ICES".

- Veckomeddelande: "WKL".

- Tredagarsmeddelande: "2 WKL".

- Datum, klockslag och geografisk position.

- ICES-områden/delområden där fisket förväntas inledas.

- Datum då fisket förväntas inledas.

- Kvantiteten (i kg färskvikt) av varje fiskart i lasten med användning av den kod som anges i punkt 5.

- Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje fiskart som fångats sedan föregående sändning med användning av den kod som anges i punkt 5.

- De ICES-områden/delområden där fångsterna gjorts.

- Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som överförts till/från andra fartyg sedan föregående sändning.

- Namn och anropssignal för det fartyg till vilket eller från vilket omlastningen ägde rum.

- Den kvantitet (i kg färskvikt) av varje art som landats i en gemenskapshamn sedan föregående sändning.

- Befälhavarens namn.

5.

>Plats för tabell>

BILAGA IX

FÖRTECKNING ÖVER FISKARTER I NAFO-REGLERINGSOMRÅDET

>Plats för tabell>

BILAGA X

GODKÄNDA ÖVRE SLITSKYDD

Övre slitskydd av ICNAF-typ

Ett rektangulärt nätstycke som monteras på ovansidan av lyftet för att minska eller förhindra skada och som uppfyller följande krav:

a) Nätstycket får inte ha en maskstorlek som är mindre än den som gäller för själva nätet.

b) Nätstycket får endast monteras på lyftet längs framkanten och sidorna och på ett sådant sätt att det sträcker sig högst fyra maskor framför övre delningsstroppen och slutar minst fyra maskor framför lyftets bottenstropp. Om delningsstropp inte används, får nätstycket inte täcka mer än en tredjedel av lyftet mätt från minst fyra maskor framför bottenstroppen.

c) Antalet maskor i nätets bredd skall vara minst en och en halv gånger antalet maskor i bredd på den del av lyftet som är täckt, varvid båda dessa bredder skall mätas i rät vinkel mot lyftets längdaxel.

Övre slitskydd i flera stycken

Nätstycken som i alla delar har maskor vars dimensioner i vått och torrt tillstånd inte är mindre än dimensionerna på maskorna i det nät på vilket de är monterade, förutsatt att

i) varje nätstycke

a) endast fästs i framkanten, tvärs över lyftet i rät vinkel mot dess längdaxel,

b) är minst lika brett som lyftet (varvid bredden skall mätas vid monteringsstället i rät vinkel mot lyftets längdaxel),

c) är högst 10 maskor lång,

ii) den sammanlagda längden på alla nätstycken som är monterade enligt ovan inte överstiger två tredjedelar av lyftets längd.

Stormaskigt övre slitskydd (modifierad polsk typ)

Ett rektangulärt nätstycke, tillverkat av samma garnmaterial som lyftet eller av ett tjockt, knutfritt garnmaterial, som monteras i den bakre delen av lyftets ovansida och sträcker sig över hela eller någon del av lyftets ovansida, och som i vått tillstånd har en maskstorlek som är dubbelt så stor som lyftet, när det är monterat på lyftet längs dess fram-, sido- och bakkanter på ett sådant sätt att varje maska i nätet sammanfaller exakt med fyra maskor i lyftet.

BILAGA XI

MINSTA LANDNINGSSTORLEKAR

>Plats för tabell>

BILAGA XII

MINSTA LANDNINGSSTORLEK FÖR BEREDD FISK

>Plats för tabell>

BILAGA XIII

UPPGIFTER SOM SKALL FÖRAS IN I FISKELOGGBOKEN

>Plats för tabell>

STANDARDFÖRKORTNINGAR FÖR DE VIKTIGASTE ARTERNA I NAFO-OMRÅDET

>Plats för tabell>

STANDARDFÖRKORTNINGAR FÖR FISKEREDSKAP

>Plats för tabell>

BILAGA XIV

FISKEFÖRBUD I CCAMLR-OMRÅDET

>Plats för tabell>

BILAGA XV

BIFÅNGSTBEGRÄNSNINGAR FÖR NYTT FISKE OCH FISKE I VETENSKAPLIGT SYFTE I CCAMLR:S OMRÅDE UNDER 2002/03

>Plats för tabell>

Bestämmelser för fångstbegränsningar för bifångstarter:

>Plats för tabell>

BILAGA XVI

>Plats för tabell>

(1) Gemenskapens vatten.

(2) Icke-gemenskapsvatten.

BILAGA XVII

FISKEANSTRÄNGNING OCH TILLÄGGSVILLKOR FÖR KONTROLL, INSPEKTION OCH ÖVERVAKNING I SAMBAND MED ÅTERHÄMTNING AV TORSKBESTÅND

FISKEANSTRÄNGNING

1. Från och med den 1 februari 2003 skall de villkor som fastställs i denna bilaga tillämpas på gemenskapens fiskefartyg med en total längd på 10 meter eller mer.

2. I denna bilaga skall följande definitioner av geografiska områden tillämpas:

a) Den del av ICES-område III a som i norr avgränsas av en linje dragen från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på Sveriges kust och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

b) Den del av område III a som inte omfattas av det område som specificeras i a och ICES-delområde IV utom följande statistiska rektanglar:

52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2

51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2

50E6, 50E7(1), 50E8(2), 50F2(3)

49E6(4), 49E7(5), 49F3, 48F3

47F3(6)

6F3, 46F4, 46F5

45F3, 45F4, 45F5, 45F6

44F5, 44F6.

c) ICES-område VI a utom den del som ligger väster om en linje dragen med räta linjer mellan följande geografiska koordinater:

60°00'N, 04°00'V

59°45'N, 05°00'V

59°30'N, 06°00'V

59°00'N, 07°00'V

58°30'N, 08°00'V

58°00'N, 08°00'V

58°00'N, 08°30'V

56°00'N, 08°30'V

56°00'N, 09°00'V

55°00'N, 09°00'V

55°00'N, 10°00'V

54°30'N, 10°00'V.

3. Med dag avses i denna bilaga 24-timmarsperioden mellan klockan 00.00 en kalenderdag och klockan 24.00 samma kalenderdag.

4. I denna bilaga används följande definitioner för fiskeredskap:

a) Bottentrålar, snurrevadar eller liknande släpredskap, med undantag av bomtrålar med en maskstorlek på 100 mm eller mer.

b) Bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller mer.

c) Fasta demersala nät, inklusive bottengarn, grimgarn och snärjgarn.

d) Demersala långrevar.

e) Bottentrålar, snurrevadar eller liknande släpredskap med en maskstorlek mellan 70 mm och 99 mm med undantag av bomtrålar.

f) Bottentrålar, snurrevadar eller liknande släpredskap med en maskstorlek mellan 16 mm och 31 mm med undantag av bomtrålar.

5. Varje medlemsstat skall, inom vart och ett av de områden som specificeras i punkt 2 se till att enskilda fiskefartyg, som för dess flagg eller är registrerade i gemenskapen, när de fiskar med fiskeredskap som definieras i punkt 4, är ute ur hamn endast ett antal dagar som anges i punkt 6.

6. a)

>Plats för tabell>

b) Ytterligare dagar för att kompensera för restiden mellan hemmahamnar och fiskevatten och för att kompensera för anpassningen till det nyligen inrättade systemet för förvaltning av ansträngningen får tilldelas medlemsstaterna av kommissionen.

c) Ett ytterligare antal dagar under vilka ett fartyg får vara ute ur hamn med något av de redskap som definieras i punkt 4 ombord får beviljas medlemsstaterna provisoriskt av kommissionen på grundval av de uppnådda resultaten eller de förväntade resultaten i avvecklingsprogrammen för 2002 och 2003 för fartyg som berörs av bestämmelserna i denna bilaga.

d) Medlemsstater som åtnjuter bidrag enligt punkt 6 b skall rapportera till kommissionen före slutet av respektive mars, maj, juli, september och november om framstegen med genomförandet av deras avvecklingsprogram. På grundval av dessa rapporter får kommissionen ändra antalet dagar som definieras i punkt 6b.

7. Ett fartyg som är ute ur hamn och har ombord något av de fiskeredskap som definieras i punkt 4 får inte samtidigt ha ombord andra fiskeredskap som definieras i punkt 4.

8. Ett fartyg som har använt något av de definierade redskapen inom något av de specificerade områdena får inte använda samma redskap inom ett annat område fler dagar än de dagar som specificeras i punkt 6 under en månad eller under en annan period som fastställs enligt villkoren i punkt 11 minus det sammanlagda antal dagar då detta redskap redan har använts inom något av de andra specificerade områdena.

9. Under en månad eller under en tvåmånadersperiod som fastställts enligt villkoren i punkt 11 får ett fartyg använda endast två av de redskap som definieras i punkt 4. Dessa redskap får användas endast under olika dagar, och det totala antalet dagar som är tillgängliga för sådana fartyg får inte överstiga halva summan av de dagar som tilldelas varje redskap.

10. a) En medlemsstat får tillåta ett av sina fiskefartyg att överföra högst 20 % av de dagar det kan beviljas från en månad till nästa månad eller från en annan tidsperiod som fastställs enligt villkoren i punkt 11 till nästa månad eller annan period.

b) En medlemsstat får tillåta ett av sina fiskefartyg att överföra dagar som det kan beviljas för en viss månad eller annan period som fastställs enligt villkoren i punkt 11 till ett annat av dess fartyg endast om det fartyg som erhåller dagar har en motorstyrka som är lika med eller mindre än den som det fartyg som bidrar med dagar har.

11. En medlemsstat får tillåta att ett av dess fartyg ackumulerar dagars frånvaro från hamn

a) inom en period på högst två på varandra följande månader, och

b) inom en period på högst fyra på varandra följande månader om det har beslutats att fartygen i den medlemsstaten skall stanna i hamn under någon del av den perioden för att undvika fångst av lekande fisk.

KONTROLL, INSPEKTION OCH ÖVERVAKNING

12. Bestämmelserna i avdelning IIA i förordning (EEG) nr 2847/93 skall tillämpas på fartyg som använder de fiskredskap som fastställs i punkt 5 och som bedriver fiske i de områden som fastställs i punkt 2.

13. Den befälhavare på ett fiskefartyg, eller dennes företrädare, som önskar landa mer än 1 ton torsk i någon medlemsstat skall senast fyra timmar före landningen informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten om

- platsen för landningen,

- den beräknade ankomsttiden till denna plats,

- kvantiteterna torsk ombord,

- kvantiteterna torsk som skall landas.

De behöriga myndigheterna i en medlemsstat i vilken mer än 1 ton torsk skall landas får begära att lossningen inte inleds förrän dessa myndigheter ger sitt tillstånd.

14. Om mer än 2 ton torsk skall landas från ett fiskefartyg skall fartygets befälhavare se till att dessa landningar endast görs vid utsedda hamnar.

15. Varje medlemsstat skall utse hamnar i vilka landningar av torsk som överstiger 500 kg eller av torsk som överstiger 2 ton skall äga rum.

16. Inom 15 dagar efter det att denna förordning träder i kraft skall varje medlemsstat till kommissionen överlämna förteckningen över utsedda hamnar och, inom 30 dagar därefter, därmed förknippade inspektions- och övervakningsförfaranden, inklusive villkoren för registrering och rapportering av kvantiteterna torsk inom varje landning. Kommissionen skall översända denna information till samtliga medlemsstater.

17. Det skall vara förbjudet att ombord på ett fiskefartyg i någon enskild låda eller annan behållare förvara någon kvantitet av torsk blandad med några andra arter av marina organismer.

18. Fiskefartygens befälhavare skall lämna den hjälp som är nödvändig till medlemsstaternas inspektörer för att göra det möjligt att för bekräftelse dubbelkontrollera de kvantiteter som har deklarerats i loggboken och de fångster av torsk som har behållits ombord.

19. De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får begära att en kvantitet torsk som fångats inom något av de i punkt 2 angivna områdena och först landats i den medlemsstaten, vägs innan den transporteras från hamnen för den första landningen.

20. Som ett undantag från villkoren i artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 skall alla kvantiteter torsk som fångats i något av de i punkt 2 angivna områdena och som transporteras till en annan plats än platsen för landning eller import, åtföljas av en kopia av en av de deklarationer som föreskrivs i artikel 8.1 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 med avseende på kvantiteterna av dessa arter som transporteras. Undantaget i artikel 13.4 b i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 skall inte tillämpas.

(1) Norr om enrät linje dragen mellan 60°00'N, 04°03'V och 61°00'N, 01°43'V.

(2) Norr om enrät linje dragen mellan 60°00'N, 04°03'V och 61°00'N, 01°43'V.

(3) Norr om enrät linje dragen mellan 61°00'N, 02°00'E and 60°30'N 03°00'E.

(4) Norr om enrät linje dragen mellan 60°00'N, 04°03'V och 61°00'N, 01°43'V.

(5) Norr om enrät linje dragen mellan 60°00'N, 04°03'V och 61°00'N, 01°43'V.

(6) Öster om en rät linje dragen mellan 59°30'N, 03°00'O och 59°00'N, 03°30'O.