Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EG) nr 1754/2003 av den 22 september 2003 om ändring för tredje gången av förordning (EG) nr 2341/2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävsEuropeiska unionens officiella tidning nr L 252 , 04/10/2003 s. 0001 - 0004Rådets förordning (EG) nr 1754/2003

av den 22 september 2003

om ändring för tredje gången av förordning (EG) nr 2341/2002 om fastställande för år 2003 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken(1), särskilt artikel 20.1 och 20.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 2341/2002(2) fastställs för år 2003 fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs. Till följd av nyligen gjorda rekommendationer av Internationella fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) krävs det ändringar av förordningen.

(2) I juni 2003 gjorde IBSFC följande rekommendationer:

- Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) för skarpsill i zon IIIbcd (gemenskapens vatten) bör ökas från 310000 ton till 341000 ton.

- Den minsta maskstorleken för släpredskap utan selektionsfönster vid fiske efter torsk bör minskas från 140 till 130 mm från och med den 1 oktober 2003.

- Den minsta maskstorleken för selektionspanelen i lyftets övre panel enligt "BACOMA"-modellen bör minskas från 120 mm till 110 mm.

(3) De avtalsslutande parterna i IBSFC enades om att tillåta att rekommendationerna genomförs före utgången av den frist för att framställa invändningar som anges i konventionen om inrättande av IBSFC.

(4) Det är nödvändigt att dessa åtgärder tillämpas av gemenskapen omedelbart efter sommarförbudet för att undvika extra kostnader för fiskarna.

(5) Den vetenskapliga informationen visar emellertid att släpredskap utan selektionsfönster är mindre selektiva än redskap av Bacomatyp. Därför bör användningen av släpredskap utan selektionsfönster inte tillåtas för gemenskapsfartyg i gemenskapens vatten.

(6) Förordning (EG) nr 2341/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I A, I C och V till förordning (EG) nr 2341/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 2003.

På rådets vägnar

F. Frattini

Ordförande

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2) EGT L 356, 31.12.2002, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förändring (EG) nr 1407/2003 (EUT L 201, 8.8.2003, s. 3).

BILAGA

Förordning (EG) nr 2341/2002 ändras på följande sätt:

1. I bilaga I A skall uppgifterna avseende arten skarpsill i zonerna

IIIbcd (gemenskapens vatten),

IIId (estniska vatten),

IIId (lettiska vatten),

IIId (litauiska vatten) ersättas med följande:

">Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>"

2. I bilaga I C skall fotnot 2 om arten kungsfiskar i zonerna V, XII och XIV ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

3. Bilaga V ändras på följande sätt:

a) Punkt 1.1.1 skall ersättas med följande:

"1.1.1 Utan selektionsfönster

Släpredskap utan selektionsfönster skall vara förbjudet."

b) Tillägg 1 skall ändras på följande sätt:

i) Avsnittet med benämningen "Tekniska specifikationer för selektionspanelen i lyftets övre panel enligt 'BACOMA'-modellen" skall ersättas med följande:

"Tekniska specifikationer för selektionspanelen i lyftets övre panel enligt 'BACOMA'-modellen

Maskan skall vara 110 mm, mätt på den inre diametern av öppningen i en kvadratisk maska i ett lyft med minst 105 mm:s maskstorlek, på trålar, snurrevadar eller liknande släpredskap.

Selektionspanelen skall utgöras av ett rektangulärt nätstycke i lyftet. Det skall bara finnas en panel. Panelen får inte blockeras på något sätt, vare sig genom inre eller yttre anordningar."

ii) Avsnittet med benämningen "Panelernas nätstycken" skall ersättas med följande:

"Panelernas nätstycken

Maskorna skall ha en maskvidd på minst 110 mm. Maskorna skall vara kvadratiska, det vill säga panelnätstyckets fyra sidor skall bestå av skurna maskor. Nätstycket skall monteras så att maskorna löper parallellt med och vinkelrätt mot lyftets längdriktning. Nätet skall vara gjort av knutlöst, flätat enkeltrådigt garn eller nätmaterial som bevisligen har samma selektiva egenskaper. Det enkeltrådiga garnets diameter skall vara minst 4,9 mm."