Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 192/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 865/2007

av den 10 juli 2007

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2) innehåller bestämmelser om förvaltning av fiskekapaciteten.

(2)

De aktuella bestämmelserna om förvaltning av flottkapacitet bör anpassas till de erfarenheter som görs.

(3)

Medlemsstaterna bör tillåtas bevilja en begränsad ökning av tonnaget för nya eller befintliga fartyg för att förbättra säkerheten ombord, hygienen, arbetsvillkoren och produktvillkoren, förutsatt att fartygens förmåga att fånga fisk inte ökar och att småskaligt kustfiske prioriteras enligt artikel 26 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (3). Ökningen bör kopplas till insatserna för att anpassa fiskekapaciteten med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 eller den 1 maj 2004 och den 31 december 2006 och från och med den 1 januari 2007 och framåt.

(4)

Den minskning av motoreffekt som är ett krav för motorbyte med offentligt stöd enligt artikel 25.3 b och c i förordning (EG) nr 1198/2006 bör anses vara en kapacitetsminskning av flottan med offentligt stöd med tillämpning av systemet för inträde/utträde och anpassning av referensnivåer.

(5)

Förordning (EG) nr 2371/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2371/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11 skall ersättas med följande:

”Artikel 11

Anpassning av fiskekapaciteten

1.   Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att anpassa fiskekapaciteten för sina flottor så att stabil och varaktig balans uppnås mellan denna fiskekapacitet och deras fiskemöjligheter.

2.   Medlemsstaterna skall se till att referensnivåerna, uttryckta i bruttoton och kW, för den fiskekapacitet som fastställts i enlighet med den här artikeln och med artikel 12, inte överskrids.

3.   Utträde ur flottan med offentligt stöd skall tillåtas endast om fiskelicensen enligt kommissionens förordning (EG) nr 1281/2005 (4) och, i förekommande fall, fisketillstånden enligt relevanta förordningar, har dragits in. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 6 får den kapacitet som motsvarar licensen, och om nödvändigt fisketillstånden för det berörda fisket, inte ersättas.

4.   Om offentligt stöd beviljas för indragning av fiskekapacitet utöver den kapacitetsminskning som krävs för att uppfylla referensnivåerna som fastställts i enlighet med den här artikeln och med artikel 12, skall den indragna kapaciteten automatiskt dras av från referensnivåerna. Dessa referensnivåer skall ersätta de tidigare referensnivåerna.

5.   På fiskefartyg som är fem år gamla eller äldre får modernisering över huvuddäcket för att förbättra säkerheten ombord, arbetsförhållanden, hygien och produktkvalitet öka fartygets tonnage under förutsättning att denna modernisering inte ökar fartygets fångstmöjligheter. De referensnivåer som fastställts i enlighet med den här artikeln och med artikel 12 skall anpassas i enlighet därmed. Motsvarande kapacitet behöver inte beaktas vid medlemsstaternas upprättande av jämvikt mellan in- och utträde enligt artikel 13.

6.   Från och med den 1 januari 2007 har medlemsstaterna, för att förbättra säkerheten ombord, arbetsförhållandena, hygienen och produktkvaliteten, rätt att till nya eller befintliga fartyg omfördela följande tonnagekapacitet, under förutsättning att kapaciteten inte ökar fartygens förmåga att fånga fisk:

4 % av det årliga genomsnittliga tonnage som dragits tillbaka med offentligt stöd mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2006 i fråga om de medlemsstater som den 1 januari 2003 ingick i gemenskapen och 4 % av det årliga genomsnittliga tonnage som dragits tillbaka mellan den 1 maj 2004 och den 31 december 2006 i fråga om de medlemsstater som anslöt sig till gemenskapen den 1 maj 2004, och

4 % av det tonnage som från och med den 1 januari 2007 dras tillbaka med offentligt stöd.

De referensnivåer som fastställts i enlighet med den här artikeln och med artikel 12 skall anpassas i enlighet därmed. Motsvarande kapacitet behöver inte beaktas vid medlemsstaternas upprättande av jämvikt mellan in- och utträde enligt artikel 13.

När medlemsstaterna fördelar fiskekapacitet enligt den här punkten skall de prioritera småskaligt kustfiske enligt artikel 26 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (5).

7.   Genomförandebestämmelser för tillämpning av denna artikel får antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2.

2.

Artikel 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 13

System för inträde/utträde och total kapacitetsminskning

1.   Medlemsstaterna skall förvalta inträden i flottan och utträden ur flottan på ett sådant sätt att från och med den 1 januari 2003

a)

inträde av ny kapacitet i flottan utan offentligt stöd kompenseras av ett tidigare tillbakadragande utan offentligt stöd av minst samma kapacitet,

b)

inträde av ny kapacitet i flottan med offentligt stöd som har beviljats efter den 1 januari 2003 kompenseras av tidigare tillbakadragande utan offentligt stöd av

i)

minst lika stor kapacitet för inträde av nya fartyg på mindre än eller lika med 100 bruttoton, eller

ii)

minst 1,35 gånger denna kapacitet för inträde av nya fartyg på mer än 100 bruttoton,

c)

motorbyte med offentligt stöd i enlighet med artikel 25.3 b och c i förordning (EG) nr 1198/2006 kompenseras av en kapacitetsminskning i form av en effektminskning motsvarande 20 % av effekten för den ersatta motorn. Effektminskningen på 20 % skall dras ifrån referensnivåerna i enlighet med artikel 11.4.

2.   Genomförandebestämmelser för tillämpning av denna artikel får antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2007.

På rådets vägnar

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Ordförande


(1)  Yttrande avgett den 26 april 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)  EUT L 203, 4.8.2005, s. 3.

(5)  EUT L 223, 15.8.2006, s. 1.”