Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1851:55 s.4) angående sättet för uppsägning af förbindelser, för hwilka flera äro answariga

Utfärdad den 20 december 1851.

Wi OSCAR, med Guds Nåde, Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt, det Wi, uppå Rikets Ständers underdåniga förslag, funnit godt stadga som följer:

”Hafwa flera förbundit sig att, en för alla och alla för en, betala gäld och skall förfallotid efter uppsägning beräknas; ware uppsägning, som hos endera sker, ej mot de andra gällande. Har löftesman åtagit sig annans gäld, som sin egen, må, der förfallotiden efter uppsägning jemwäl beräknas skall, uppsägning, som hos endera sker, ej eller mot den andra gälla. Lag samma ware ock der flera, en för alla och alla för en, ingått sådan borgen, nyss sagd är, för gäld, som efter uppsägning betalas bör.”

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1851:55

(Utkom 20 dec. 1851.)