Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

1 §

Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län.

SFS 2012:367

2 §

Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra särskild dagbok.

I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in. Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer under vilket det först har tagits upp.

Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel har placerats på ett räntebärande konto, bevis över insättningen.

SFS 2012:367

3 §

Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket ingående räkenskaperna.

Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så snart som möjligt under påföljande år.

SFS 2012:367

4 §

[Upphävd g. F (1994:943).]

SFS 1994:943

5 §

Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i 3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

SFS 2011:233

6 §

[Upphävd g. F (1989:931).]

SFS 1989:931

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1927:485

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1928; skolande, där penningbelopp jämlikt förenämnda lag dessförinnan nedsatts hos överexekutor, beloppet redovisas i räkenskaperna vid 1928 års ingång samt i dagboken under omförmälda dag antecknas de åtgärder, som i ärendet dessförinnan vidtagits

SFS 1981:138

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981.

SFS 1989:931

(Utkom d. 15 dec. 1989.)

SFS 1994:943

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1996:1192

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:421

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2011:233

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2012:367

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.