Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

Utfärdad: 1936-03-27

Vad i lag är stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att därur njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst, innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst. Avser pantutfästelsen ett pantbrev och har panthavaren underrättat tredje mannen om utfästelsen skriftligen eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock panthavarens rätt skyddad, även om han inte har företett handling som visar att panträtt utfästs.

SFS 1985:173

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1936:88

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1937. Varder efter nämnda tid underrättelse som i lagen avses meddelad innehavaren, vare lagen tillämplig, ändå att denne redan före sagda tid innehade godset.

SFS 1985:173

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1985.