Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig och krigsfara

Utfärdad den 16 februari 1940.

Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen, efter hörande av fullmäktige i riksbanken, meddela förordnande om utsträckning av tiden för uppvisande av växel och upptagande av protest till bevarande av växelfordran samt för uppvisande av check och företagande av annan åtgärd till bevarande av återgångsfordran på grund av check.

Sådant förordnande må avse antingen hela riket eller ock viss del av riket, såvitt angår åtgärd som där skall vidtagas.

SFS 1989:242

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1940:79

(Utkom d. 23 febr. 1940.)

Denna lag skall träda i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1989:242

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989.