Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Utfärdad: 1964-06-04

1 §

Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantas

  1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,

  2. köp av värdepapper,

  3. försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning, samt

  4. köp som omfattas av konsumentköplagen (1990:932) eller av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen.

SFS 2014:1450

2 §

Bestämmelserna i denna lag avse icke köparens och säljarens rättshandlingsförmåga, köpeavtalets form eller köpets rättsverkningar i förhållande till andra än parterna.

3 §

Köparen och säljaren äga genom uttrycklig bestämmelse överenskomma att lagen i visst land skall tillämpas på köpet. Sådan överenskommelse är även gällande, om den eljest otvetydigt framgår av avtalet.

Fråga, huruvida giltig överenskommelse om tillämpning av visst lands lag kommit till stånd, bedömes enligt lagen i detta land.

4 §

Föreligger icke sådan överenskommelse som avses i 3 §, tillämpas lagen i det land där säljaren har sitt hemvist då han mottager beställningen eller, om beställningen mottages vid ett säljaren tillhörigt fast driftställe, lagen i det land där detta är beläget.

Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller där han innehar fast driftställe, från vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt säljaren eller hans representant mottager beställningen i detta land.

Beträffande köp på börs eller auktion skall tillämpas lagen i det land där börsen finnes eller auktionen äger rum.

5 §

I fråga om sättet för undersökning av godset, frister för undersökningen och meddelanden i anslutning till denna samt de åtgärder som skola vidtagas därest godset avvisas skall, om ej annat uttryckligen avtalats, tillämpas lagen i det land där undersökningen skall äga rum.

6 §

Bestämmelse i utländsk lag som är uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket må ej här vinna tillämpning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:528

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

(Lagen 1964:528 har enligt kungörelse 1964:529 trätt i kraft den 1 september 1964.)

SFS 1998:169

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Lagen skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande.

SFS 2014:1450

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2015.