Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Utfärdad den 20 november 1964.

1 §

När länsstyrelsen förordnar särskild förrättningsman att upptaga protest enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall i förordnandet angivas den eller de kommuner eller eljest det område där den förordnade äger upptaga protest.

Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses i första stycket. Förteckningen skall innehålla uppgift om förrättningsmans namn och adress samt det område förordnandet avser.

SFS 1977:833

2 §

Det åligger förrättningsman att efter framställning upptaga protest av växel eller check.

När protest upptages, skola bestämmelserna i 89 och 90 §§ växellagen eller 67 och 68 §§ checklagen iakttagas noggrant.

3 §

Vad som förekommit vid protest skall omedelbart antecknas i protokoll i enlighet med bestämmelserna i 91 § växellagen och 69 § checklagen.

Växeln eller checken skall, sedan den försetts med bevis om protesten, jämte avskrift av protokollet tillhandahållas sökanden.

Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och hållas tillgängligt för envar som önskar taga del därav.

När förordnandet upphör, skola förrättningsmannens protokoll överlämnas till länsstyrelsen.

4 §

För varje växel- eller checkprotest får förrättningsmannen ta ut ersättning med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdeskatt som belöper på uppdrag att ta upp sådana protester.

För kopia av protokoll när kopian utfärdas utan samband med en förrättning får ersättning tas ut med tio kronor.

Ersättning för resa betalas enligt de grunder som länsstyrelsen fastställer.

Ersättningen skall antecknas på den kopia av protokoll som tillställs sökanden. På begäran skall lämnas särskilt kvitto.

SFS 1992:608

5 §

Länsstyrelsen skall tillse att förrättningsmannen fullgör sina skyldigheter enligt växellagen och checklagen samt denna kungörelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1964:680

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1965.

SFS 1977:833

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

SFS 1992:608

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.