Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

Utfärdad den 6 mars 1970.

1 §

Finansinspektionen ska övervaka att Svenska skeppshypotekskassan i sin verksamhet följer de författningar och reglementen och föreskrifter i övrigt som gäller för dess verksamhet.

Inspektionen ska också i övrigt följa Svenska skeppshypotekskassans verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan inverka på institutets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund utveckling av verksamheten.

SFS 2011:465

2 §

Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som Svenska skeppshypotekskassan enligt 6 § ska sända till inspektionen, och upplysningar, som inspektionen får vid särskild undersökning eller på annat sätt.

SFS 2011:465

3 §

Finansinspektionen har rätt att kalla till extra sammankomst eller stämma och till sammanträde med Svenska skeppshypotekskassans styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara och delta i överläggningarna vid sammankomst eller stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen.

SFS 2011:465

4 §

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur Svenska skeppshypotekskassans räkenskaper ska föras samt om förvaring och inventering av värdehandlingar.

SFS 2011:465

5 §

Finansinspektionen kan vid behov förordna en revisor att med övriga revisorer deltaga i granskningen av föreningsstyrelses förvaltning samt förenings räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

SFS 1992:1463

6 §

Svenska skeppshypotekskassan ska på den tid och det sätt som Finansinspektionen bestämmer

  1. hålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

  2. upprätta och till inspektionen lämna översikter, som visar institutets tillgångar och skulder, samt uppgifter om de räntesatser som gällt för upp- och utlåning,

  3. till inspektionen lämna kopia av förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen med tillhörande handlingar,

  4. meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande institutet som inspektionen begär.

SFS 2011:465

7 §

Har Svenska skeppshypotekskassan fattat beslut som står i strid med lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har ett sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen att göra rättelse om det är möjligt.

SFS 2011:465

8 §

Finansinspektionen får meddela erinringar i fråga om Svenska skeppshypotekskassans verksamhet även om avvikelse från lag eller reglemente inte skett.

SFS 2011:465

9 §

Förening skall till revisor som har förordnats enligt 5 § utge ersättning med belopp som finansinspektionen bestämmer.

SFS 1992:1463

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:68

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1970.

För andra hälften av verksamhetsåret 1970 skall banken och kassan utge hälften av det belopp som enligt 9 § skall utgå för helt verksamhetsår. Beloppet skall erläggas före utgången av september 1970.

SFS 1989:1100

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1990.

SFS 1992:1463

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1994:1537

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:4

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1995.

SFS 2003:850

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2011:465

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2011.