Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Utfärdad den 19 maj 1972.

1 §

I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning, skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vid bristande betalning eller eljest indrives av kronofogdemyndighet såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål.

SFS 2006:687

2 §

Inflyter betalning till Kronofogdemyndigheten i annat än helt krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela krontal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet staten.

SFS 2006:687

3 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1981:805

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:180

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § den dag Konungen bestämmer och i övrigt d. 1 aug. 1972.

2. Konungen kan förordna, att i avrundning enligt 1 § skall ske även i fråga om sådan fordran i allmänt mål som fastställts före ikraftträdandet.

3. Konungen kan förordna, att i allmänt mål, som inkommit till utmätningsman före ikraftträdandet, öresbelopp skall utan hinder av 2 § andra stycket återbetalas till gäldenären, om denne begär det.

SFS 1981:805

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1987:696

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 2006:687

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.