Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Hemförsäljningslag (1981:1361)

Hemförsäljningslagen

Denna lag har enligt lag (2000:274) upphört att gälla den 1 juni 2000.

Angåend övergångsbestämmelser, se lag (2000:274).

Utfärdad den 17 december 1981.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas då näringsidkare yrkesmässigt överlåter eller upplåter lös egendom eller utför tjänster till konsumenter för huvudsakligen enskilt bruk, om avtalet ingås

 1. vid hembesök, varmed avses ett besök i konsumentens eller någon annan konsuments bostad eller på någon annan plats där konsumenten inte endast för stunden befinner sig,

 2. vid telefonsamtal som utgör led i försäljning eller annan liknande verksamhet, eller

 3. under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe.

Lagen tillämpas dock inte, om

 1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kr,

 2. avtalet gäller leverans av livsmedel från näringsidkare som regelmässigt betjänar vissa rutter,

 3. avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 4. avtalet gäller uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,

 5. avtalet är ett försäkringsavtal,

 6. avtalet ingås vid ett hembesök som äger rum på konsumentens uttryckliga begäran och avtalet gäller en vara eller en tjänst som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt samband med den varan eller tjänsten, eller

 7. avtalet gäller upplåtelse eller överlåtelse som avses i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.

SFS 1997:219

2 §

Vad som sägs i denna lag om avtal skall, när konsumenten har lämnat ett anbud till näringsidkaren som denne inte genast har tagit ställning till, i stället gälla anbudet.

3 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten gäller inte mot denne.

Näringsidkarens informationsskyldighet m. m.

4 §

När avtal ingås vid hembesök eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe, skall näringsidkaren samtidigt lämna konsumenten en handling där denne informeras om innehållet i denna lag samt om namn och adress till någon som ångerrätten enligt 6 § kan utövas mot. Konsumenten skall skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att han eller hon har tagit emot den. Den informationshandling som överlämnas till konsumenten skall vara åtföljd av en blankett, som denne kan använda för att utöva sin ångerrätt.

När avtal ingås vid telefonförsäljning eller annan liknande verksamhet per telefon, skall näringsidkaren senast tre dagar därefter till konsumenten lämna eller sända en bekräftelse av vad som har avtalats, tillsammans med den handling och den blankett som avses i första stycket.

Handlingar och blanketter som avses i första och andra styckena skall överensstämma med formulär som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1992:1111

5 §

Om föreskrifterna i 4 § inte iakttas, är konsumenten inte bunden av avtalet.

Vill konsumenten att avtalet skall återgå enligt första stycket, skall näringsidkaren underrättas om detta inom ett är från det att, vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller, vid avtal om en tjänst, näringsidkaren började utföra tjänsten. Annars har konsumenten förlorat sin rätt att kräva att avtalet skall återgå.

SFS 1992:1111

Konsumentens ångerrätt

6 §

Konsumenten har rätt att frånträda ett bindande avtal (ångervecka)genom att lämna eller sända ett skriftligt meddelande om detta till näringsidkaren inom en vecka från den dag som anges i7 § (ångervecka). Frånträder konsumenten ett anbud som avses i 2 §, förfaller ett avtal som har träffats genom att anbudet har antagits.

7 §

Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom börjar ångerveckan löpa den dag då konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller dessförinnan undersökte varan eller en likadan vara, dock tidigast den dag då handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa.

Vid avtal om en tjänst börjar ångerveckan löpa den dag då de handlingar som avses i 4 § kom konsumenten till handa. Detsamma gäller vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom, om näringsidkaren skriftligen har kommit överens med konsumenten om detta i fall då

 1. varan har tillverkats eller väsentligt ändrats efter konsumentens särskilda önskemål, eller

 2. det, med hänsyn till att varan är skrymmande eller av någon annan liknande anledning, inte skulle vara rimligt att ångerveckan började löpa först då konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av den eller undersökte varan eller en likadan vara.

SFS 1992:1111

8 §

Konsumenten får vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte, om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka varan eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.

SFS 1992:1111

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

9 §

Om konsumenten vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av lös egendom utövar sin ångerrätt, skall den vara som han eller hon har tagit emot hållas tillgänglig på den plats där den har tagits emot. Varan får dock hållas tillgänglig på någon annan plats som konsumenten anvisar, om näringsidkaren utan olägenhet kan hämta den där.

Har varan sänts till konsumenten med post skall denne sända tillbaka varan på samma sätt, under förutsättning att näringsidkaren tillhandahåller en lämplig förpackning och att konsumenten inte behöver lägga ut för returporto.

Om konsumenten vid avtal om en tjänst utövar sin ångerrätt, skall vad som sägs i första och andra styckena tillämpas på material som konsumenten har tagit emot, förutsatt att konsumenten inte åsamkas olägenheter av betydelse eller kostnader.

SFS 1992:1111

10 §

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren lämna tillbaka vad konsumenten har betalt. Konsumenten har rätt att behålla varan, och i förekommande fall materialet, till dess att näringsidkaren fullgör denna skyldighet.

Om näringsidkaren i fall som avses i 9 § första stycket inte hämtar varan, eller i förekommande fall materialet, inom tre månader från den dag när ångerveckan började löpa, tillfaller egendomen konsumenten utan ersättning. Detsamma gäller om näringsidkaren i fall som avses i 9 § andra stycket inte inom denna tid lämnar tillbaka vad konsumenten har betalt.

SFS 1992:1111

11 §

[har upphävts genom lag (1992:1111).]

SFS 1992:1111

Behörigheten för näringsidkarens ombud

12 §

Anlitar näringsidkaren ett ombud, skall denne alltid anses behörig att handla på näringsidkarens vägnar när det gäller att ingå avtal som avses i denna lag, att utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant avtal samt att ta emot betalning för näringsidkarens räkning. Näringsidkaren kan inte till nackdel för konsumenten inskränka denna behörighet.

SFS 1991:353

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:1361

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1982.

Genom lagen upphävs lagen (1971:238) om hemförsäljning m.m. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

SFS 1991:353

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1111

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1997:219

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.