Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Utfärdad: 1992-03-05

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft den 1 januari 1989. Konventionens engelska och franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87).

Konventionen kommer den 1 januari 1993 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.

Stat

 

Dag för konventionens ikraft- trädande i förhållande till staten

 

Förklaringar och reservationer

 

Amerikas Förenta Stater

 

1988-01-01

 

I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Förenta Staterna.

 

Argentina

 

1988-01-01

 

I enlighet med artiklarna 12 och 96 skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 och del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Argentinska Republiken.

 

Australien

 

1989-04-01

 

Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos-(Keeling-)öarna samt Ashmore- och Cartier-öarna.

 

Bulgarien

 

1991-08-01

 

--

 

Chile

 

1991-03-01

 

Chile förklarar i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen att bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tilllåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Chile.

 

Danmark

 

1990-03-01

 

I enlighet med artikel 92 skall Danmark inte vara bundet av del II i konventionen. Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 94 1) jfr. 3), skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i ett annat av de nämnda länderna. I enlighet med artikel 94 2) skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge och Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i Island.

 

Egypten

 

1988-01-01

 

--

 

Finland

 

1989-01-01

 

I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.

 

Frankrike

 

1988-01-01

 

--

 

Förbundsrepubliken Tyskland

 

1991-01-01

 

Konventionen skall tillämpas även i fråga om Västberlin från dagen för ikraftträdandet i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland. Förbundsrepubliken Tyskland anser att parter i konventionen som har avgett en förklaring enligt artikel 95 i konventionen inte skall anses som fördragsslutande stater enligt artikel 1 första stycket b) i konventionen. Därför finns det ingen skyldighet att tillämpa -- och Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig ingen skyldighet att tillämpa denna bestämmelse när internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen hos en part som har avgett en förklaring om att den inte vill vara bunden av artikel 1 första stycket b) i konventionen. Till följd härav avger Förbundsrepubliken Tyskland ingen förklaring enligt artikel 95 i konventionen.

 

Guinea

 

1992-02-01

 

--

 

Irak

 

1991-04-01

 

--

 

Italien

 

1988-01-01

 

--

 

Jugoslavien

 

1988-01-01

 

--

 

Kanada

 

1992-05-01

 

Kanada förklarar i enlighet med artikel 93 att konventionen skall omfatta Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island och Northwest Territories. Punkt 1) b) i artikel 1 skall, i enlighet med artikel 95, inte vara bindande såvitt avser British Columbia.

 

Kina

 

1988-01-01

 

Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1) b) i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11.

 

Lesotho

 

1988-01-01

 

--

 

Mexico

 

1989-01-01

 

--

 

Nederländerna

 

1992-01-01

 

Konventionen skall gälla i Nederländerna med Aruba.

 

Norge

 

1989-08-01

 

I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.

 

Rumänien

 

1992-06-01

 

--

 

Schweiz

 

1991-03-01

 

--

 

Sovjetunionen

 

1991-09-01

 

Sovjetunionen förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Sovjetunionen.

 

Spanien

 

1991-08-01

 

--

 

Syrien

 

1988-01-01

 

--

 

Tjeckoslovakien

 

1991-04-01

 

I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Tjeckoslovakien.

 

Tyska Demokratiska Republiken

 

1990-03-01

 

--

 

Ukraina

 

1991-02-01

 

Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ukrainska SSR.

 

Ungern

 

1988-01-01

 

Ungerska Folkrepubliken anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen; Ungerska Folkrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ungerska Folkrepubliken.

 

Vitryssland

 

1990-11-01

 

Vitryska Socialistiska Sovjetrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Vitryska SSR.

 

Zambia

 

1988-01-01

 

--

 

Österrike

 

1989-01-01

 

--