Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1010) om effektiv ränta vid konsumentkrediter

Denna förordning upphör enligt F (2010:1855) att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad den 22 oktober 1992

Den effektiva räntan enligt 6 § första stycket första meningen konsumentkreditlagen (1992:830) skall beräknas i enlighet med en matematisk formel, som bygger på att kreditbeloppet (A) är lika med nuvärdet av alla betalningar som kredittagaren skall göra enligt avtalet.

Om den effektiva räntan skall beräknas vid betalningsanstånd, eller om den skall beräknas för lån där hela kreditbeloppet utbetalas vid ett tillfälle, skall formeln vara

 sfs19921010a

där

A

 

=

 

kreditbeloppet

 

K'

 

=

 

det tal som motsvarar betalningens plats i tidsföljden bland kredittagarens betalningar (första betalningen = 1, andra = 2, tredje = 3 osv.)

 

m'

 

=

 

det tal som motsvarar den sista betalningens plats i tidsföljden bland kredittagarens betalningar

 

A' K'

 

=

 

det belopp som kredittagaren skall erlägga vid betalning K'

 

t K'

 

=

 

tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datum för krediten och datum för var och en av betalningarna 1 till m'

 

i

 

=

 

effektiva räntan.

 

Samma formel skall tillämpas när den effektiva räntan skall beräknas för löpande krediter. Därvid gäller bestämmelserna i 6 § andra stycket konsumentkreditlagen.

Om den effektiva räntan skall beräknas för lån där kreditbeloppet utbetalas i flera poster, skall formeln vara

 sfs19921010b

där

K

 

=

 

det tal som motsvarar utbetalningens plats i tidsföljden bland utbetalningarna av kreditbeloppet (första utbetalningen = 1, andra = 2 osv.)

 

K'

 

=

 

det tal som motsvarar betalningens plats i tidsföljden bland kredittagarens betalningar (första betalningen = 1, andra = 2 osv.)

 

AK

 

=

 

det belopp som betalas vid utbetalning K

 

A' K'

 

=

 

det belopp som kredittagaren skall erlägga vid betalning K'

 

m

 

=

 

det tal som motsvarar den sista utbetalningens plats i tidsföljden bland utbetalningarna av kreditbeloppet

 

m'

 

=

 

det tal som motsvarar den sista betalningens plats i tidsföljden bland kredittagarens betalningar

 

t K

 

=

 

tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datum för utbetalning 1 och datum för var och en av de följande utbetalningarna (2 till m) av kreditbeloppet

 

t K'

 

=

 

tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datum för utbetalning 1 av kreditbeloppet och datum för var och en av kredittagarens betalningar 1 till m'

 

i

 

=

 

effektiva räntan.

 

Anmärkningar

 1. De belopp, som betalas av båda parter vid olika tidpunkter, är inte nödvändigtvis lika stora och behöver inte ovillkorligen betalas med lika stora intervall.

 2. Begynnelsetidpunkten är tidpunkten för det första lånet.

 3. Intervallen mellan de vid beräkningen använda tidpunkterna anges i år eller delar av år. Ett år skall anses ha 365 dagar eller 365,25 dagar eller (för skottår) 366 dagar, 52 veckor eller 12 jämnlånga månader. En jämnlång månad anses ha 30,41666 dagar.

 4. Resultatet av beräkningen skall uttryckas med åtminstone en decimals exakthet. Vid avrundning till en särskild decimal skall följande regel tillämpas: Om siffran i den decimal som följer efter denna särskilda decimal är större än eller lika med 5, skall siffran i denna särskilda decimal höjas med ett.

 5. Vid tillämpningen av denna förordning gäller räkneexemplen i bilaga 3 i rådets direktiv 90/88/EEG av den 22 februari 19901) , senast ändrat genom bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/7/EG. 2)

  1)

  EGT L 61, 10.3.1990 s. 14 (Celex 390L0088).

  2)

  EGT L 101, 1.4.1998 s. 17 (Celex 398L0007).

SFS 1999:917

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1010

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1999:917

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.