Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1992:1672) om paketresor Denna lag upphör enligt Lag (2018:1217) att gälla den 1 augusti 2018.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2018:1217)Förarbeten1992:1672 Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93:LU21, rskr. 1992/93:129.1994:1029 Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393.1995:99 Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.1995:459 Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267.2002:1132 Prop. 2002/03:18, bet. 2002/03:LU2, rskr. 2002/03:65.2008:494Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.2010:514Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.2014:1346Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.2015:343Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185.2015:345Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.2018:185Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.Utfärdad: 1992-12-17Kommentaren genomgången per 1 januari 2018Kommentaren genomgången per 1 juli 2017Inledande bestämmelser1 §1 §Denna lag gäller paketresor som arrangörer, själva eller genom återförsäljare, säljer eller marknadsför. 2 §2 §Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och sombestår av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering, varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samtsäljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. Lagen gäller även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall betalas var för sig.Med inkvartering avses i första stycket 1 logi som inte är att anse som enbart ett led i en transporttjänst. När ordet resa eller avledningar därav förekommer i lagen avses även arrangemang där transport inte ingår.Begreppen resepaket och i förväg ordnad kombination C-400/00 Club-Tour. Resor som en dagstidning erbjuder enbart sina prenumeranter som gåva inom ramen för en reklamkampanj C-140/97 Rechberger m.fl. Paketresedirektivet ej tillämpligt på vissa resor som består i utbytesverksamhet för skolelever C-237/97 AFS Intercultural Programs Finland.3 §3 §I lagen avses med arrangör: den som annat än tillfälligtvis organiserar paketresor och säljer eller marknadsför dem direkt eller genom en återförsäljare, återförsäljare: den som säljer eller marknadsför paketresor som organiseras av någon annan såsom arrangör, resenär: den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa, avtal: den överenskommelse om en paketresa som träffas mellan å ena sidan resenären och å andra sidan arrangören och återförsäljaren eller en av dessa. 4 §4 §Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Information m.m.5 §5 §Kataloger och broschyrer som tillhandahålls resenärer skall innehålla tydlig och begriplig information om priset samt i förekommande fall om resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämmelser, betalningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan. Uppgifterna i kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Ändringar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.6 §6 § Innan ett avtal sluts skall resenären på lämpligt sätt informeras om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I god tid före resan skall resenären på lämpligt sätt få information omtransportarrangemang och försäkringsmöjligheter,sådana uppgifter som gör det möjligt dels för resenären att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan, dels för anhöriga att komma i kontakt med resenären om denne är underårig.7 §7 §Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller information enligt 5 § första stycket. Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas enligt 6 §.Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:494). Avtalet8 §8 §Arrangören skall se till att avtalet innehåller uttryckliga villkor om priset för resan och kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor och reklamationsfrister samt, beroende på vad som ingår i paketresan, om resmål, resplan, transporter, inkvartering, andra turisttjänster, särskilda önskemål från resenärens sida som godtagits och försäkringar. Alla avtalsvillkor skall framgå av en skriftlig handling. Arrangören skall också se till att handlingen innehåller uppgifter som gör det möjligt att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan.Innan avtal träffas skall resenären på lämpligt sätt få del av avtalsvillkor och information enligt första stycket. Han skall få ett eget exemplar av den skriftliga handlingen. Andra stycket gäller inte när avtal träffas kort före avresan. 9 §9 §Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. Överlåtelse av resan10 §10 §Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan, om han i skälig tid före avresan underrättar arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.När resan överlåts enligt första stycket är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.Ändringar före avresan, m.m.11 §11 §Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas. Priset får höjas endast på grund avändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, ellerändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtalsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till resenärens nackdel. 12 §12 § Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.Ang. resebolags avtalsvillkor som innebar att resenären ej hade rätt till annan kompensation än frånträde vid ändring av flygprogrammet i mer än åtta timmar samt att resenären endast fick fyra dagar på sig att frånträda resan MD 2010:10.13 §13 §Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.Rekvisitet återbetalning av erlagda belopp C-364/96 Verein für Konsumenteninformation.14 §14 §I sådana fall som avses i 13 § har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visaratt färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats om att resan ställts in, elleratt resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led. Ändringar efter avresan, m.m.15 §15 §Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.16 §16 §Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs. 17 §17 §Skadestånd enligt 15 och 16 §§ omfattar, förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Rätt för konsument att få ersättning för ideell skada orsakad av att de tjänster som ingår i en paketresa inte har utförts, eller utförts felaktigt C-168/00 Leitner.18 §18 §Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna iEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,sjölagen (1994:1009),rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002,lagen (2010:510) om lufttransporter,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den ursprungliga lydelsen, ellerjärnvägstrafiklagen (2018:181).Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna. Lag (2018:185). Ang. rådets förordning se EGT L 185, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31999R2027), ändr. g. EGT L 140, 30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889) – EUT L 315, 3.12.2007, s. 14–41 (Celex 32007R1371). SjöL 15:17 ff, Lag (2010:510) om lufttransporter 8 § f, Järnvägstrafiklag (2018:181) 12 § Bih. Jfr även Trafikskadelag (1975:1410) 18 § 1 st., inf. efter SkadestL. 19 §19 §Resenären får inte åberopa fel som avses i 15 eller 16 §, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.Utan hinder av första stycket får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Resenärens skyldighet att reklamera enligt första stycket skall framgå tydligt av avtalet. 20 §20 §Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. Tillsyn21 §21 §Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs. Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändigt.Genom F 1992:1675 har Konsumentverket bemyndigats att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor.22 §22 §För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att göra inspektioner hos arrangörer och återförsäljare och att ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Arrangörer och återförsäljare skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.Om en arrangör eller en återförsäljare inte tillhandahåller handlingar eller lämnar upplysningar i ett sådant fall som avses i första stycket, får Konsumentverket förelägga arrangören eller återförsäljaren vid vite att fullgöra sin skyldighet. 23 §23 §Om Konsumentverket enligt 22 § andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 22 § får inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:99). Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1992:1672 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.2. Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller inte för kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraftträdandet.3. Uppgifter i kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraftträdandet får ändras, även om det i katalogen eller broschyren inte har gjorts något sådant förbehåll som sägs i 5 § andra stycket. 1994:1029 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 1994:1029 har enligt förordning 1994:1139 trätt i kraft d. 1 okt. 1994.) 1995:99 Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:459 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. 2002:1132 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lag 2002:1132 träder enl. F 2004:450 i kraft d. 28 juni 2004.) F (2004:450). 2008:494 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008. 2010:514 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010. 2014:1346 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:343 Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.(Lagen 2015:343 träder enl. F 2015:355 i kraft d. 12 juni 2015.) F (2015:355). 2015:345 Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.(Lagen 2015:345 träder enl. F 2015:411 i kraft d. 2 sept. 2015.) F (2015:411). 2015:355 (Utkom d. 9 juni 2015.) 2018:185 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.