Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionenDenna lag upphör enligt F (2011:452) att gälla den 1 november 2011.Förarbeten1994:758 Prop. 1993/94:216, bet. 1993/94:NU27, rskr. 1993/94:446.2011:452Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.Utfärdad den 9 juni 1994.Utkom från trycket den 20 juni 19941 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om ombildning av den institution som regleras i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar. 2 §2 §Landshypoteksföreningarna skall gå upp i en av föreningarna bildad ekonomisk förening. Delägarna i landshypoteksföreningarna blir medlemmar i den ekonomiska föreningen. Landshypoteksföreningarna upplöses utan likvidation och deras tillgångar och skulder övertas av den ekonomiska föreningen. Ombildningen skall göras den dag regeringen bestämmer. 3 §3 §Efter ombildningen skall den ekonomiska föreningen tillskjuta sin rörelse som apportegendom till ett av föreningen bildat kreditmarknadsbolag mot att föreningen erhåller samtliga aktier i bolaget. Sveriges allmänna hypoteksbank skall överlåta sin rörelse, utom obligationsskulden och övrig upplåning, till kreditmarknadsbolaget. Regeringen skall besluta om tidpunkt och villkor för överlåtelsen. 4 §4 § Upphävd g. Lag (1994:758). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1994:758 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.2. Bestämmelsen i 4 § upphör att gälla d. 1 juli 1997. 2011:452 (Utkom d. 17 maj 2011.)