Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

Denna lag upphör enligt Lag (2011:453) att gälla den 1 november 2011.

Utfärdad den 9 juni 1994.
Utkom från trycket den 20 juni 1994

Hypoteksbankens ändamål

1 §

Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen. Hypoteksbanken skall

 1. till den 1 juli 1997 låna upp och till det nybildade kreditmarknadsföretaget låna ut medel som bolaget behöver till sin rörelse,

 2. förvalta sina fordringar och skulder.

SFS 1997:469

Styrelse, verkställande direktör och revisorer

2 §

Hypoteksbanken förvaltas av en styrelse som består av sex ledamöter. Regeringen utser två ledamöter och suppleanter för dem. Regeringen förordnar en av dessa ledamöter att vara ordförande och en att vara vice ordförande.

Tre ledamöter och tre suppleanter för dem väljs av styrelsen för den av landshypoteksföreningarna bildade ekonomiska föreningen.

De fem ledamöterna som utsetts enligt första och andra styckena utser en verkställande direktör. Denne ingår som ledamot i styrelsen.

Ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av högst två år.

Regeringen bestämmer arvoden till de av regeringen utsedda ledamöterna och suppleanterna.

3 §

Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande och tre av dem är ense om beslutet. Om endast fyra ledamöter är närvarande, måste ordföranden eller vice ordföranden vara en av dessa tre ledamöter.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Beslut om uppläggande av obligationslån eller annan upplåning skall ha biträtts av ordföranden eller vice ordföranden.

4 §

För revision av styrelsens förvaltning och hypoteksbankens räkenskaper utser Finansinspektionen årligen två revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer.

4 a §

Om revisorn vid fullgörande av sitt uppdrag i Hypoteksbanken får kännedom om förhållanden som

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar Hypoteksbankens verksamhet, eller

 2. kan påverka Hypoteksbankens fortsatta drift negativt, skall revisorn omgående rapportera detta till Finansispektionen.

SFS 1996:758

5 §

Regeringen avgör frågan om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om ansvarsfrihet för styrelsen efter samråd med den av landshypoteksföreningarna bildade ekonomiska föreningen.

Grundfond och upplåning

6 §

Som grundfond för Hypoteksbanken ställer staten en garantiförbindelse till förfogande som utfärdas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret. Regeringen meddelar föreskrifter om grundfondens storlek samt om de villkor i fråga om avgift och i övrigt som skall gälla för grundfonden.

Efter anmälan till Riksgäldskontoret får Hypoteksbanken ta grundfonden i anspråk för att fullgöra sina förpliktelser om Hypoteksbanken för tillfället saknar tillgängliga medel för detta.

När grundfonden har tagits i anspråk enligt andra stycket, skall Hypoteksbanken betala staten den ränta på beloppet som Riksgäldskontoret bestämmer och snarast möjligt återbetala vad som har tagits i anspråk.

7 §

Hypoteksbankens sammanlagda låneskuld får inte uppgå till mer än tio gånger summan av grundfonden och bankens egna kapital.

Likvidation

8 §

Regeringen beslutar om Hypoteksbankens likvidation och förfarandet därvid.

Efter anmälan till Riksgäldskontoret får grundfonden tas i anspråk när Hypoteksbanken har trätt i likvidation, om det saknas andra tillgångar som svarar för Hypoteksbankens förpliktelser.

Hypoteksbankens behållning efter likvidation skall överföras till kreditmarknadsbolaget, eller vad som trätt i bolagets ställe.

SFS 1997:469

Hypoteksbankens verksamhet

9 §

Närmare föreskrifter om Hypoteksbankens verksamhet meddelas av regeringen.

Kapitaltäckning

10 §

Under den tid som banken tar upp nya lån för att finansiera utlåningen i det nybildade kreditmarknadsbolagets rörelse, skall banken och kreditmarknadsföretaget tillsammans vid varje tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad enligt 11 §, som motsvarar åtta procent av värdet av bankens och kreditmarknadsföretagets placeringar beräknat enligt 12 § (kapitalkrav).

SFS 1997:469

11 §

Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:

 1. Eget kapital.

 2. Kapitalandelen av periodiseringsfond.

 3. Kapitalandelen av det belopp som svarar mot reserver till följd av avskrivningar på egendom som upplåtits till nyttjande.

Det primära kapitalet skall minskas med ett belopp motsvarande inkomstskatten på det belopp som ännu inte återförts till beskattning enligt 2 § lagen (1994:760) om inkomstskatteregler vid ombildning av landshypoteksinstitutionen.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av i banken och kreditmarknadsföretaget upptagna förlagsbevis och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och med rätt till betalning först efter bankens och bolagets övriga borgenärer, dock sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av Finansinspektionen räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och fjärde styckena.

Från summan av det för banken och kreditmarknadsföretaget gemensamt beräknade primära och supplementära kapitalet skall räknas av det bokförda värdet av vad kreditmarknadsföretaget har skjutit till som aktiekapital eller i annan form i ett företag som driver försäkringsverksamhet eller något slag av finansiell verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av sådana tillskott inte överstiger tio procent av kreditmarknadsföretagets egna kapital. Avräkningen skall inte heller göras för tillskott som belöper på företag som omfattas av bestämmelserna om konsoliderat kapitalkrav i 13 §.

SFS 1997:469

12 §

Kapitalkravet enligt 10 § bestäms i förhållande till bankens och kreditmarknadsföretagets tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för banken och kreditmarknadsföretaget (placeringar). Placeringarna delas in i följande grupper:

 1. Tillgångar och åtaganden som avses i 3 kap. 1 § första stycket A lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

 2. Tillgångar och åtaganden som avses i 3 kap. 1 § första stycket B lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

 3. Tillgångar och åtaganden som avses i 3 kap. 1 § första stycket C lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

 4. Tillgångar och åtaganden som avses i 3 kap. 1 § första stycket D lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

 • sådana tillskott som enligt 11 § sista stycket skall räknas av från kapitalbasen,

 • sådana tillskott som avses i 11 § sista stycket sista meningen,

 • de placeringar som anges i första stycket A,

 • fordringar mot företag som ingår i samma finansiella företagsgrupp som kreditmarknadsföretaget och som omfattas av bestämmelserna i 6 kap. lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag om fullständig konsolidering eller konsolidering genom klyvningsmetod,

 • fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i samma finansiella företagsgrupp som kreditmarknadsföretaget och som omfattas av bestämmelserna i 6 kap. lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag om fullständig konsolidering eller konsolidering genom klyvningsmetod, samt

 • fordringar och garantier mellan banken och kreditmarknadsföretaget.

I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp till sammanlagt

 • tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket B,

 • femtio procent av summan av de placeringar som anges i första stycket C samt

 • hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall placeringarna värderas enligt följande:

 1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 11 § andra stycket C har satts av, värderas till sitt bruttobokföringsvärde.

 2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

 3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt nominella belopp.

 4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.

 5. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga Finansinspektionen att meddela sådana föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

SFS 1997:469

13 §

Om kreditmarknadsföretaget har ett dotterföretag, skall vad som föreskrivs i 10 § om bankens och kreditmarknadsföretagets gemensamma kapitalkrav även omfatta dotterföretaget (konsoliderat kapitalkrav), om inte annat följer av tredje stycket.

Kreditmarknadsföretagskoncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av de regler som enligt 7 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstiut och värdepappersbolag gäller för upprättande av koncernbalansräkningen. Även den del av kapitalbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill som belöper på företag som omfattas av det konsoliderade kapitalkravet skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de värden som föreskrivs i 12 § eller, om dotterföretaget inte är ett kreditmarknadsföretag, i annan lag.

Det konsoliderade kapitalkravet omfattar inte försäkringsföretag och sådana dotterföretag till försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verksamhet.

SFS 1997:469

Tillsyn

14 §

Hypoteksbanken står under tillsyn av Finansinspektionen.

Hypoteksbanken skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om tillsynen över Hypoteksbanken.

15 §

Hypoteksbanken skall med en årlig avgift bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:759

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar skall upphöra att gälla.

(Lagen 1994:759 har enligt F 1994:1536 trätt i kraft d. 1 jan. 1995).

2. Den styrelse och de revisorer som har utsetts enligt bestämmelserna i lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar utgör styrelse och revisorer i banken till dess att ny styrelse och nya revisorer har utsetts enligt den nya lagen.

3. Bestämmelserna i 10–13 §§ upphör att gälla den 1 juli 1997.

SFS 1996:758

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1997:469

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2011:453

(Utkom d. 17 maj 2011.)