Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank

Denna förordning upphör enligt F (2011:463) att gälla den 1 november 2011.

Utfärdad den 8 december 1994.
Utkom från trycket den 23 december 1994

1 §

Sveriges allmänna hypoteksbank skall

  1. före den 1 juli 1997 låna upp och till det nybildade kreditmarknadsbolaget, Landshypotek Aktiebolag, låna ut medel som bolaget behöver till sin rörelse,

  2. förvalta sina fordringar och skulder.

Bankstyrelsens arbetsformer

2 §

Bankstyrelsen skall sammanträda när det behövs.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

3 §

En ledamot får inte delta i styrelsens behandling av en fråga om ledamoten har ett intresse i frågan som kan strida mot bankens.

Firmatecknare

4 §

Bankens firma tecknas av minst två personer i förening. Styrelsen utser firmatecknare.

Årsredovisning

5 §

Styrelsen skall senast den 15 mars varje år upprätta en årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse för närmast föregående verksamhetsår. Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna.

Revision

6 §

På begäran av en revisor skall styrelsen ställa allt material till förfogande som behövs för att genomföra revision.

Revisorerna skall årligen senast den 31 mars lämna en revisionsberättelse med ett utlåtande över styrelsens förvaltning.

Styrelsen skall överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen till Finansdepartementet.

7 §

Finansinspektionen bestämmer arvodet till bankens revisorer och dessas suppleanter.

Upplåning för Landshypotek AB

8 §

Banken skall träffa avtal med Landshypotek AB om förutsättningarna och villkoren för sin upplåning och vidareutlåning till bolaget. Banken får inte utan regeringens medgivande ta upp nya lån med längre löptid än åtta år.

Medelsplacering

9 §

Medel som inflyter till banken, och som denna inte omedelbart använder för att infria sina förbindelser eller för att lämna lån till Landshypotek AB, skall göras räntebärande genom insättning hos bank eller genom placering i statsobligationer eller andra statspapper.

Bankens fonder

10 §

Riksgäldskontoret skall utfärda den garantiförbindelse som enligt 6 § första stycket lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank skall utgöra grundfond för banken. Garantiförbindelsen ersätter den förbindelse som utfärdats enligt 27 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar.

Grundfonden skall tills vidare uppgå till noll kronor.

För grundfonden skall banken betala en årlig avgift till staten. Avgiften skall beräknas på grundfondens storlek den 1 juli och betalas före utgången av juli månad.

SFS 2007:379

11 §

Behållen årsvinst i banken skall avsättas till en reservfond.

Om banken inte kan upprätthålla det i 7 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank föreskrivna förhållandet mellan bankens låneskuld och fonder, skall banken anmäla detta till regeringen.