Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Tillkännagivande (2001:155) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp Detta tillkännagivande har utgått enligt tillkännagivande (2012:603) den 2 oktober 2012.Utkom från trycket den 19 april 2001.Förenta nationernas konvention d. 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft d. 1 jan. 1989.Se SFS 1987:822 och 1988:843. Konventionens engelska och franska originaltexter har, tillsammans med en svensk översättning, intagits i en bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87).Konventionen kommer d. 1 okt. 2001 att ha trätt i kraft i förhållande till följande främmande stater.
Stat
Dag för konventionens ikraftträdande i förhållande till staten
Förklaringar och reservationer
Amerikas förenta stater 
1988-01-01 
I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Förenta staterna. 
Argentina 
1988-01-01 
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte gälla när en part har sitt affärsställe i Republiken Argentina. 
Australien 
1989-04-01 
Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos- (Keeling-)öarna samt Ashmore- och Cartieröarna. 
Belgien 
1997-11-01 
– 
Bosnien- Hercegovina 
1992-03-06 
– 
Bulgarien 
1991-08-01 
– 
Burundi 
1998-10-01 
– 
Canada 
1992-05-01 
Canada förklarar i enlighet med artikel 93 att konventionen skall omfatta Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan och Northwest Territories. 
 
1993-01-01 
Konventionen skall omfatta även Yukon Territory. 
 
1993-02-01 
Förklaringen att punkt 1 b i artikel 1, i enlighet med artikel 95, inte skall vara bindande såvitt avser British Columbia återtas. 
Chile 
1991-03-01 
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Chile att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Chile. 
Danmark 
1990-03-01 
I enlighet med artikel 92 skall Danmark inte vara bundet av del II i konventionen. Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 94 1 jfr 3, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i ett annat av de nämnda länderna. I enlighet med artikel 94 2 skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i Island. 
Ecuador 
1993-02-01 
– 
Egypten 
1988-01-01 
– 
Estland 
1994-10-01 
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Estland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Estland. 
Finland 
1989-01-01 
I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge. 
Frankrike 
1988-01-01 
– 
Georgien 
1995-09-01 
– 
Grekland 
1999-02-01 
– 
Guinea 
1992-02-01 
– 
Irak 
1991-04-01 
– 
Italien 
1988-01-01 
– 
Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien- Montenegro) 
1988-01-01 
– 
Kina 
1988-01-01 
Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1 b i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11. 
Kirgizistan 
2000-06-01 
– 
Kroatien 
1991-10-08 
– 
Kuba 
1995-12-01 
– 
Lesotho 
1988-01-01 
– 
Lettland 
1998-08-01 
I enlighet med artikel 96 i konventionen förklarar Lettland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Lettland. 
Litauen 
1996-02-01 
I enlighet med artikel 96 och 12 i konventionen förklarar Litauen att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Litauen. 
Luxemburg 
1998-02-01 
– 
Mauretanien 
2000-09-01 
– 
Mexico 
1989-01-01 
– 
Moldavien 
1995-11-01 
– 
Mongoliet 
1999-01-01 
– 
Nederländerna 
1992-01-01 
Konventionen skall gälla i Nederländerna med Aruba. 
Norge 
1989-08-01 
I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige. 
Nya Zeeland 
1995-10-01 
Nya Zeeland förklarar att konventionen inte skall omfatta Cook Islands, Niue och Tokelau. 
Peru 
2000-04-01 
– 
Polen 
1996-06-01 
– 
Rumänien 
1992-06-01 
– 
Ryska federationen 
1991-09-01 
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ryska federationen att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ryska federationen. 
Saint Vincent och Grenadinerna  
2001-10-01 
Regeringen i Saint Vincent och Grenadinerna förklarar att Saint Vincent och Grenadinerna inte skall vara bundet av punkt 1 b i artikel 1. 
Schweiz 
1991-03-01 
– 
Singapore 
1996-03-01 
I enlighet med artikel 95 i konventionen skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för regeringen i Singapore, som kommer att tillämpa konventionen angående avtal om internationella köp endast på förhållanden mellan parter som har sina affärsställen i olika fördragsslutande stater. 
Slovakien 
1993-01-01 
I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Slovakien. 
Slovenien 
1991-06-25 
– 
Spanien 
1991-08-01 
– 
Syrien 
1988-01-01 
– 
Tjeckien 
1993-01-01 
I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Tjeckien. 
Tyskland 
1991-01-01 
Konventionen skall tillämpas även i fråga om Västberlin från dagen för ikraftträdandet i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland. Förbundsrepubliken Tyskland anser att parter i konventionen som har avgett en förklaring enligt artikel 95 i konventionen inte skall anses som fördragsslutande stater enligt artikel 1 första stycket b i konventionen. Därför finns det ingen skyldighet att tillämpa – och Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig ingen skyldighet att tillämpa – denna bestämmelse när internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen hos en part som har avgett en förklaring om att den inte vill vara bunden av artikel 1 första stycket b i konventionen. Till följd härav avger Förbundsrepubliken Tyskland ingen förklaring enligt artikel 95 i konventionen. 
Uganda 
1993-03-01 
– 
Ukraina 
1991-02-01 
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ukraina att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ukraina. 
Ungern 
1988-01-01 
Ungern anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen.I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ungern att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ungern. 
Uruguay 
2000-02-01 
– 
Uzbekistan 
1997-12-01 
– 
Vitryssland 
1990-11-01 
I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Vitryssland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Vitryssland. 
Zambia 
1988-01-01 
– 
Österrike 
1989-01-01 
– 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2001:155 (Utkom d. 19 april 2001.)Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1995:1110) om kungörande m.m. i fråga om konventionen d. 11 april 1980 angående avtal om internationella köp. Det är föranlett av att Belgien, Burundi, Grekland, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mauretanien, Mongoliet, Peru, Polen, Saint Vincent och Grenadinerna, Singapore, Uruguay och Uzbekistan har tillträtt konventionen samt att Kroatien har förklarat sig bundet av Jugoslaviens tidigare tillträde.