Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Utkom från trycket den 2 december 2003
Utfärdad den 20 november 2003.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts.

SFS 2004:571

2 §

I denna lag avses med

 • konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

 • näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

 • finansiella instrument: det som anges i1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

SFS 2017:689

3 §

Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument.

3 a §

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

 1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 2. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

 3. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

SFS 2018:1225

Näringsidkarens skyldigheter

4 §

Näringsidkaren skall

 1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens,

 2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och

 3. lämna ut dokumentationen till konsumenten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

5 §

Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten.

Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Skadestånd

6 §

En näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en konsument ren förmögenhetsskada ska betala full ersättning för skadan.

Lagen 2021:124, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:

2. Äldre föreskrifter gäller för rådgivning som har getts före ikraftträdandet.

SFS 2021:124

7 §

Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat honom eller henne ren förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada har uppkommit.

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer av första stycket, faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om konsumenten inte väcker talan inom tio år från rådgivningstillfället.

Tillsyn

8 §

Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater.

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos näringsidkare som tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av samtliga handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

9 §

Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför finansiell rådgivning i strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får verket vid vite förelägga näringsidkaren att upphöra med finansiell rådgivning.

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning.

10 §

Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § inf. under FörvProc.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:862

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:571

(Utkom d. 18 juni 2004.)

SFS 2007:560

1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.

2. I fråga om rådgivning som har tillhandahållits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2013:573

Denna lag träder i kraft d. 22 juli 2013.

SFS 2017:689

Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2018:1225

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för försäkringsförmedlare som enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan verksamhet som avses i den punkten efter d. 1 okt. 2018.

SFS 2021:124
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller för rådgivning som har getts före ikraftträdandet.

Anmärkt författning:

F (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter.