Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:712 Utkom från trycket den 19 juni 2006Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356. föreskrivs att 35 § konsumentkreditlagen (1992:830) skall ha följande lydelse.35 §35 §Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte Sveriges riksbank, verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen eller verksamhet hos Kronofogdemyndigheten.Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändigt. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)