Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1021 Utkom från trycket den 11 juli 2006Lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister;utfärdad den 29 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:105, bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377. föreskrivs i fråga om lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister dels att 2 § skall ha följande lydelse, dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelsernaLagens giltighetstid senast förlängd 2004:1314. skall ha följande lydelse.2 §2 §I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsumentombudsmannen biträda konsumenten såsom ombud vid allmän domstol och Kronofogdemyndigheten om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas.Denna lag träder i kraft den 1 december 1997 och gäller till utgången av december månad 2011.Lagen tillämpas även på ärenden i vilka Konsumentombudsmannen beslutat om sitt biträde före utgången av december månad 2011.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)