Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1268 Utkom från trycket den 5 december 2006Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028);utfärdad den 23 november 2006.Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 92/51/EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning för erkännande av behörighetsgivande högre utbildning, en ordning som kompletterar den som föreskrivs i direktiv 89/48/EEG (EGT L 209, 24.7.1992, s. 25, Celex 31992L0051) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001 om ändring av rådets direktiv 89/48/EEG och 92/51/EEG om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer och av rådets direktiv 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/ 432/EEG, 85/433/EEG och 93/16/EEG om yrkena sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, arkitekt, farmaceut och läkare (EGT L 206, 31.7.2001, s. 1, Celex 32001L0019). i fråga om fastighetsmäklarförordningen (1995:1028) dels att 10 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 10 a–10 c §§, och närmast före 10 § ny rubrik av följande lydelse.Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer10 §10 §En medborgare i en EES-stat eller Schweiz som ansöker om fullständig registrering skall anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400), om den sökandeinnehar ett examensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket fastighetsmäklare där och beviset utfärdats i en sådan stat, har utövat yrket fastighetsmäklare på heltid under minst två år under de senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat eller Schweiz där yrket inte är reglerat och kan visa upp ett bevis på att den sökande har genomgått en postgymnasial utbildning i en EES-stat eller Schweiz om minst ett år som förberett honom eller henne för utövande av yrket, eller kan visa upp ett bevis på att den sökande har genomgått en reglerad postgymnasial utbildning till fastighetsmäklare om minst ett år i en EES-stat eller Schweiz.10 a §10 a §En medborgare i en EES-stat eller Schweiz som ansöker om registrering för hyresförmedlare skall anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400), om den sökandeinnehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket hyresförmedlare där och beviset utfärdats i en sådan stat, ellerannars kan styrka kvalifikationer som hyresförmedlare som förvärvats i en EES-stat eller Schweiz.10 b §10 b §Även om den sökande enligt 10 § uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning, får Fastighetsmäklarnämnden kräva att den sökande skall genomgå ett lämplighetsprov, om innehållet i utbildningen som den sökande har genomgått skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs i Sverige och om sökanden inte i sin yrkesutövning har tillägnat sig den kunskap som krävs. Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om lämplighetsprovets innehåll och omfattning.10 c §10 c § Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om de dokument, intyg och motsvarande handlingar som den sökande skall foga till en ansökan om registrering som grundas på erkännande av utländska yrkeskvalifikationer enligt 10 och 10 a §§. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)