Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1317 Utkom från trycket den 13 december 2006Förordning om ändring av förordningen (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten;utfärdad den 30 november 2006.Regeringen föreskriver att 3 och 12 §§ förordningen (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten skall ha följande lydelse.3 §3 §Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Djurskyddsmyndigheten med undantag för 17 §.12 §12 §Andra beslut av Djurskyddsmyndigheten än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, 35 § verksförordningen (1995:1322) eller andra föreskrifter. Djurskyddsmyndighetens beslut i ärenden om medel för utveckling får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)