Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1373 Utkom från trycket den 15 december 2006Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan;utfärdad den 7 december 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10. föreskrivs att 3 a § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.3 a §3 a § Senaste lydelse 1994:2006.Bestämmelser om kapitaltäckning finns i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)