Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1517 Utkom från trycket den 29 december 2006Förordning om ändring i förordningen (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;utfärdad den 14 december 2006.Regeringen föreskriver att 7 och 33 §§ i förordningen (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden skall ha följande lydelse.7 §7 §Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Allmänna reklamationsnämnden med undantag av 4, 5, 10–14, 17, 21–25 och 32–34 §§. 33 §33 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs.Nämndens beslut i tvister som anmälts till nämnden eller nämndens yttrande till domstol får inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNIAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)