Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:2 Utkom från trycket den 23 januari 2007Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden;utfärdad den 11 januari 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77. föreskrivs i fråga om lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden dels att 8 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 a § och 8 a–c §§, av följande lydelse.1 a §1 a §Bestämmelserna i 3–9 §§ denna lag tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningenEUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).. 8 §8 §På uppmaning av Konsumentombudsmannen skallvar och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende enligt denna lag,en näringsidkare tillhandahålla de handlingar som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där ett förbud enligt 3 eller 7 § kan antas komma i fråga.8 a §8 a §Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 8 § 2 får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder, tillgängliga för inspektion. 8 b §8 b § Om en uppmaning enligt 8 eller 8 a § inte följs, får Konsumentombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite. 8 c §8 c §Konsumentombudsmannens beslut enligt 8 § och 8 a § samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas till Stockholms tingsrätt.Tingsrättens beslut överklagas hos Marknadsdomstolen. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.På regeringens vägnar BEATRICE ASKDag Mattsson(Justitiedepartementet)