Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:379 Utkom från trycket den 13 juni 2007Förordning om ändring i förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank;utfärdad den 31 maj 2007.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank skall ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2005:226. Riksgäldskontoret skall utfärda den garantiförbindelse som enligt 6 § första stycket lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank skall utgöra grundfond för banken. Garantiförbindelsen ersätter den förbindelse som utfärdats enligt 27 § lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar.Grundfonden skall tills vidare uppgå till noll kronor.För grundfonden skall banken betala en årlig avgift till staten. Avgiften skall beräknas på grundfondens storlek den 1 juli och betalas före utgången av juli månad.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMATS ODELLMats Walberg(Finansdepartementet)