Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:560 Utkom från trycket den 27 juni 2007Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter;utfärdad den 14 juni 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211. föreskrivs i fråga om lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter dels att 2 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.2 §2 §I denna lag avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.3 a §3 a §Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls avfondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om investeringsfonder,försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, ellervärdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.2. I fråga om rådgivning som har tillhandahållits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)