Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:683 Utkom från trycket den 31 juli 2007Förordning om ändring i förordningen (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;utfärdad den 19 juli 2007.Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden skall ha följande lydelse.5 §5 §Allmänna reklamationsnämnden prövar heller inte konsumenttvisterdär anmälan till nämnden har gjorts av någon annan än konsumenten eller, när det gäller grupptalan enligt 3 §, någon annan än Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter eller löntagare,där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp som nämnden har föreskrivit,där anmälan till nämnden har kommit in mer än sex månader efter det att näringsidkaren helt eller delvis avvisat konsumentens krav,som är anhängiga i eller avgjorda av domstol,som kan prövas eller har prövats av någon annan statlig myndighet,som kan prövas eller har prövats av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor eller av Personförsäkringsnämnden,som omfattas av en rekommendation som getts i ett ärende om grupptalan.Utan hinder av första stycket 1–3 kan nämnden besluta att pröva en tvist, om tvisten är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl.1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.2. Anmälningar som kommit in till Allmänna reklamationsnämnden före den 1 september 2007 handläggs enligt äldre föreskrifter.På regeringens vägnarNYAMKO SABUNICecilia Bergman(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)